RYCHLÉ ZPRÁVY:

 • 10. 2. 2018:

  Vypsány nové termíny kurzu KOMPLEXNÍ  PRAKTICKÁ  PŘÍPRAVA  MEDIÁTORA - nácvik mediačních technika a kauz - 8/2018, 10/2018

  10. 2. 2018:

  Vypsány nové termíny kurzu PRÁVNÍ  MINIMUM  PRO MEDIÁTORY - 9/2018

OTÁZKY K PÍSEMNÉ ZKOUŠCE ZAPSANÉHO MEDIÁTORA

 

* Testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 1.1.2014

 

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

(testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 1. 1. 2014)

ZÁKON O MEDIACI

 

1/        Do seznamu mediátorů lze, pokud splňuje podmínky pro zápis, zapsat:

 1. pouze člena České advokátní komory nebo člena Asociace mediátorů ČR
 2. fyzickou osobu
 3. fyzickou osobu nebo právnickou osobu, jejímž předmětem činnosti je provádění mediace
 4. fyzickou osobu, která nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost
 5. fyzickou osobu nebo sdružení založené za účelem provádění mediace

 

2/        Rodinnou mediací se rozumí mediace, která:

 1. se týká řešení konfliktů mezi pachatelem trestného činu a jeho obětí, jsou-li v příbuzenském vztahu
 2. nesmí být vykonávána jen jedním mediátorem
 3. se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů
 4. není upravena zákonem o mediaci
 5. se nesmí týkat řešení konfliktů týkajících se výživného

 

3/        Mediací je dle zákona o mediaci postup:

 1. při kterém mediátor rozhodne spor mezi stranami
 2. za účasti pouze jednoho mediátora
 3. končící schválením smíru soudem
 4. který se zahajuje jen na základě rozhodnutí soudu
 5. při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů

 

4/        Dojde-li v průběhu mediace k převodu práv, která jsou předmětem mediace:

 1. účinky zahájení mediace netrvají
 2. účinky zahájení mediace trvají
 3. účinky zahájení mediace musí posoudit soud a rozhodnout o jejím dalším trvání
 4. účinky zahájení mediace musí posoudit na žádost stran konfliktu mediátor a rozhodnout o jejím dalším trvání
 5. v průběhu mediace nelze převádět práva, která jsou předmětem mediace

 

5/        Dojde-li v průběhu mediace k převodu práv, která jsou předmětem mediace:

 1. je strana konfliktu, která svoje práva převedla, povinna tuto skutečnost druhé straně konfliktu bez zbytečného odkladu oznámit
 2. pokud se nedohodly jinak, není strana konfliktu, která svoje práva převedla, povinna tuto skutečnost druhé straně konfliktu bez zbytečného odkladu oznámit
 3. je mediátor povinen tuto skutečnost druhé straně konfliktu bez zbytečného odkladu oznámit
 4. je nabyvatel práv povinen tuto skutečnost druhé straně konfliktu bez zbytečného odkladu oznámit
 5. v průběhu mediace nelze převádět práva, která jsou předmětem mediace

 

6/        Dojde-li v průběhu mediace k pozastavení oprávnění mediátora vykonávat činnost mediátora nebo k jeho vyškrtnutí ze seznamu:

 1. pokud se strany konfliktu nedohodly jinak, účinky zahájení mediace netrvají
 2. účinky zahájení mediace trvají, dokud se o tom strany konfliktu nedozví, nejdéle však po dobu 3 měsíců
 3. účinky zahájení mediace trvají, dokud se o tom strany konfliktu nedozví, nejdéle však po dobu 1 roku
 4. účinky zahájení mediace trvají po dobu 6 měsíců
 5. v průběhu mediace nelze pozastavit oprávnění mediátora vykonávat činnost mediátora nebo jej vyškrtnout ze seznamu

 

7/        Dojde-li v průběhu mediace k pozastavení oprávnění mediátora vykonávat činnost mediátora nebo k jeho vyškrtnutí ze seznamu:

 1. je povinen o tom strany konfliktu neprodleně informovat
 2. není povinen, pokud smlouva o provedení mediace nestanoví jinak, o tom strany konfliktu neprodleně informovat
 3. je povinen o tom neprodleně informovat soud
 4. je povinen o tom neprodleně informovat ministerstvo spravedlnosti
 5. v průběhu mediace nelze pozastavit oprávnění mediátora vykonávat činnost mediátora nebo jej vyškrtnout ze seznamu

 

8/        Za obsah mediační dohody:

 1. je odpovědný mediátor
 2. jsou odpovědní mediátor a strany konfliktu společně
 3. není nikdo odpovědný
 4. je odpovědná strana, která v průběhu mediace byla mediátorem označena za původce konfliktu, jež je předmětem mediace
 5. jsou odpovědné pouze strany konfliktu

 

9/        Před zahájením mediace je mediátor povinen poučit strany konfliktu:

 1. o svém postavení při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody, o možnosti mediaci kdykoliv ukončit, o odměně mediátora za provedenou mediaci a o nákladech mediace
 2. jen o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody
 3. jen o účelu a zásadách mediace
 4. jen o odměně mediátora za provedenou mediaci a o nákladech mediace
 5. před zahájením mediace není mediátor povinen poučit strany konfliktu, musí tak však učinit neprodleně po jejím zahájení

 

10/    Mediátor je povinen strany konfliktu výslovně poučit o tom, že:

 1. zahájení mediace brání straně konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu
 2. zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, a že za obsah mediační dohody nejsou odpovědné strany konfliktu
 3. zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, a že mediační dohoda vyžaduje ke své platnosti schválení mediátorem
 4. po zahájení mediace je k uplatnění práva strany konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou nutný souhlas mediátora, a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu
 5. zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu

 

11/    Mediace je dle zákona o mediaci zahájena:

 1. rozhodnutím soudu o nařízení mediace
 2. zaplacením zálohy za provedení mediace
 3. uzavřením smlouvy o provedení mediace
 4. dnem, kdy bylo doručeno všem stranám konfliktu písemné oznámení mediátora o zahájení mediace na základě smlouvy o provedení mediace
 5. dne, kdy byl doručen návrh smlouvy o provedení mediace druhé ze stran konfliktu

 

12/    Smlouva o provedení mediace musí vždy obsahovat:

 1. den uskutečnění prvního setkání se stranami konfliktu
 2. určení strany konfliktu, která uhradí odměnu mediátora za provedenou mediaci a náklady mediace
 3. skutková tvrzení stran konfliktu a označení důkazů k jejich prokázání
 4. vymezení konfliktu, který je předmětem mediace
 5. návrh mediační dohody

13/    Ve smlouvě o provedení mediace si nemohou strany sjednat:

 1. že mediace má probíhat po dobu neurčitou
 2. ujednání o určení strany konfliktu, která uhradí odměnu mediátora za provedenou mediaci a náklady mediace
 3. ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně
 4. že mediační dohoda bude bez dalšího přímo vykonatelná
 5. zálohu za provedení mediace

14/    Smlouva o provedení mediace:

 1. musí obsahovat den, kdy byl mediátor zapsán do seznamu
 2. musí obsahovat datum narození mediátora
 3. musí obsahovat jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa podnikání mediátora
 4. může být uzavřena ústně
 5. podléhá schválení soudem, který mediaci nařídil

15/    Smlouva o provedení mediace musí obsahovat:

 1. den, kdy má mediace skončit
 2. uvedení prvního setkání stran konfliktu s mediátorem
 3. dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou
 4. maximální počet setkání stran konfliktu s mediátorem
 5. minimální počet setkání stran konfliktu s mediátorem

 

16/    Hlavním důsledkem uzavření smlouvy o provedení mediace je, že:

 1. ukončuje mediaci a rozbíhá běh promlčecí a prekluzivní lhůty
 2. zahajuje mediaci a staví běh promlčecích a prekluzivních lhůt
 3. přerušuje mediaci a rozbíhá běh promlčecích a prekluzivních lhůt
 4. zahajuje mediaci a rozbíhá běh promlčecích a prekluzivních lhůt
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

17/    Mediátor odmítne uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže:

 1. se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti
 2. se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, nebo jestliže je toho názoru, že mediace v daném případě nemůže vést k vyřešení konfliktu mezi stranami
 3. alespoň jedna ze stran konfliktu nemá bydliště nebo sídlo v obvodu okresního soudu, v němž má mediátor zapsané místo podnikání
 4. se specializuje na jiné typy sporů než je konflikt mezi stranami
 5. mediátor nemá možnost odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace

18/    Mediátor může odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže:

 1. některá ze stran nesložila sjednanou zálohu
 2. je narušena nezbytná důvěra mezi ním a některou ze stran konfliktu
 3. jestliže je toho názoru, že mediace v daném případě nemůže vést k vyřešení konfliktu mezi stranami
 4. jednou ze stran konfliktu je advokát a jedná-li se o mediátora z řad advokátů
 5. mediátor nemůže odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace

19/    Mediátor již zahájenou mediaci ukončí, jestliže:

 1. se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než 3 měsíce
 2. se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než 6 měsíců
 3. se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než 1 rok
 4. se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než 2 roky
 5. se strany konfliktu nedostavily na první setkání s mediátorem

20/    Mediátor již zahájenou mediaci ukončí, jestliže:

 1. se v průběhu mediace ukáže, že strany nejsou schopny vyřešit konflikt uzavřením mediační dohody
 2. strany konfliktu nesouhlasí s mediátorem předloženým návrhem mediační dohody
 3. se dozví, že strany konfliktu jednaly v jeho nepřítomnosti
 4. vznikne důvod pochybovat o jeho nepodjatosti
 5. v době, po kterou má mediace probíhat dle smlouvy o mediaci, není mediátor oprávněn již zahájenou mediaci ukončit

21/    Mediace nekončí:

 1. souhlasným písemným prohlášením všech stran konfliktu o ukončení mediace podepsaným mediátorem
 2. uplynutím doby stanovené ve smlouvě o provedení mediace
 3. doručením písemného prohlášení mediátora všem stranám konfliktu, že mediace je ukončena, a to bez udání důvodu
 4. uzavřením mediační dohody
 5. smrtí, prohlášením za mrtvého nebo zánikem jedné ze stran konfliktu

22/    Mediace končí:

 1. souhlasným písemným prohlášením všech stran konfliktu o ukončení mediace podepsaným mediátorem
 2. souhlasným písemným prohlášením všech stran konfliktu o ukončení mediace
 3. písemným prohlášením jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat
 4. okamžikem, kdy je mediátorovi doručeno písemné prohlášení jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat
 5. souhlasným prohlášením jedné ze stran konfliktu a mediátora o ukončení mediace

23/    Mediace nekončí:

 1. smrtí mediátora
 2. smrtí jedné ze stran konfliktu
 3. zánikem jedné ze stran konfliktu
 4. prohlášením mediátora za mrtvého
 5. změnou právní formy jedné ze stran konfliktu

 

24/    Mediace končí:

 1. okamžikem doručení písemného oznámení jedné ze stran konfliktu mediátorovi, že v mediaci nebude nadále pokračovat
 2. pokud se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než 3 měsíce
 3. pokud strany nesložily zálohu
 4. pokud strany vyřešily konflikt, který je předmětem mediace, jiným způsobem
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

25/    Mediační dohoda musí:

 1. být uzavřena do 6 měsíců od zahájení mediace
 2. být obsahově schválena soudem
 3. být obsahově schválena mediátorem
 4. obsahovat podpis mediátora, kterým se stvrzuje, že byla uzavřena v rámci mediace
 5. obsahovat úředně ověřené podpisy stran konfliktu

26/    Mediační dohoda:

 1. musí obsahovat datum jejího uzavření, doplněné mediátorem
 2. musí obsahovat datum jejího uzavření, doplněné jednou ze stran konfliktu
 3. nemusí obsahovat datum jejího uzavření
 4. se považuje za uzavřenou dnem jejího schválení soudem
 5. se považuje za uzavřenou dnem stanoveným ve smlouvě o provedení mediace

27/    Mediátor není povinen:

 1. soustavně se vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon činnosti mediátora
 2. bez zbytečného odkladu informovat strany konfliktu o všech skutečnostech, pro které by se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům mohl být důvod pochybovat o jeho nepodjatosti
 3. respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení, které zohledňuje zájmy obou stran a které v případě, kdy se předmět konfliktu bezprostředně týká práv nezletilého dítěte, zohledňuje i zájem dítěte
 4. provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí
 5. poskytovat stranám konfliktu právní poučení o předmětu konfliktu

28/    Mediátor je povinen:

 1. v případě nařízeného setkání vynucovat účast stran konfliktu na setkání s mediátorem,
 2. předložit stranám konfliktu návrh mediační dohody
 3. vydat stranám konfliktu při ukončení mediace na požádání potvrzení o tom, že uzavřely mediační dohodu a v jaké věci
 4. stvrdit svým podpisem písemné prohlášení jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat
 5. schválit svým podpisem mediační dohodu, která byla uzavřena mezi stranami konfliktu v rámci mediace

29/    V případě, že se předmět konfliktu bezprostředně týká práv nezletilého dítěte:

 1. je mediátor povinen informovat o mediaci orgán sociálně-právní ochrany dětí
 2. může být mediační dohoda uzavřena jen se souhlasem soudu
 3. může být mediace provedena jen mediátorem, který je zároveň advokátem
 4. je mediátor povinen vytvářet podmínky pro nalezení řešení, které zohledňuje i zájem dítěte
 5. nesmí doba trvání mediace přesáhnout 6 měsíců

30/    Mediátor:

 1. je povinen ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace, poskytovat právní služby podle jiného právního předpisu
 2. smí ohledně konfliktu, ve kterém vede mediaci, poskytovat právní služby podle jiného právního předpisu se souhlasem soudu
 3. je povinen ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace, pokud si to strany konfliktu sjednaly ve smlouvě o provedení mediace, poskytovat právní služby podle jiného právního předpisu
 4. smí ohledně konfliktu, ve kterém činil kroky k přípravě mediace, poskytovat právní služby podle jiného právního předpisu
 5. nesmí ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace, poskytovat právní služby podle jiného právního předpisu

 

31/    Za poskytování právních služeb ve smyslu zákona o mediaci se nepovažuje: 

 1. zastupování strany konfliktu před soudem v průběhu mediace ve věci konfliktu nebo některé její dílčí otázky
 2. zastupování strany konfliktu před správními orgány v průběhu mediace ve věci konfliktu nebo některé její dílčí otázky
 3. vyjádření právního názoru mediátora v průběhu mediace na věc stran konfliktu nebo některou její dílčí otázku
 4. sepsání podání k soudu straně konfliktu, která se na vzniku konfliktu převážně nepodílela nebo která nezmařila uzavření mediační dohody
 5. úschova věci nebo peněžních prostředků, jež jsou předmětem konfliktu

 

32/    Poskytovat právní služby v průběhu mediace stranám konfliktu:

 1. může mediátor, je-li zároveň advokátem
 2. může mediátor, má-li právnické vzdělání
 3. může každý mediátor
 4. nesmí žádný mediátor
 5. může každý mediátor, pokud si to strany konfliktu sjednaly ve smlouvě o provedení mediace

 

33/    Mediátor není povinen zachovávat mlčenlivost:

 1. o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, v rozsahu nezbytném pro svou obranu v rámci výkonu dohledu nad činností mediátora
 2. pouze o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou mediace
 3. pouze o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem mediace
 4. v případě, že nedošlo k uzavření mediační dohody
 5. v případě, že mu nebyla včas uhrazena sjednaná záloha, odměna za provedení mediace nebo jejich část

34/    Povinnost mlčenlivosti mediátora trvá:

 1. do doby uzavření mediační dohody
 2. po dobu, kdy je mediátor zapsán v seznamu
 3. po dobu pěti let od uzavření mediační dohody
 4. i po vyškrtnutí ze seznamu mediátorů
 5. do doby zahájení soudního řízení ve věci, jež byla předmětem mediace

35/    Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace:

 1. pouze pokud byla uzavřena smlouva o provedení mediace
 2. pouze pokud byla uzavřena mediační dohoda
 3. i v případě, že nebyla uzavřena smlouva o provedení mediace
 4. pouze po dobu, kdy je zapsán v seznamu mediátorů
 5. pouze za života nebo existence stran konfliktu

36/    Povinnosti mlčenlivosti může být mediátor zproštěn:

 1. vlastním písemným prohlášením, doručeným všem stranám konfliktu
 2. ministrem spravedlnosti a jedná-li se o mediátora z řad advokátů, pak předsedou České advokátní komory
 3. alespoň jednou ze stran konfliktu
 4. pouze všemi stranami konfliktu
 5. mediátora nelze zprostit povinnosti mlčenlivosti

37/    Smrtí, prohlášením za mrtvého nebo zánikem některé ze stran konfliktu:

 1. přechází právo zprostit mediátora mlčenlivosti na jejího právního nástupce
 2. nepřechází právo zprostit mediátora mlčenlivosti na jejího právního nástupce
 3. může mediátora zprostit mlčenlivosti jen ministr spravedlnosti a jedná-li se o mediátora z řad advokátů pak předseda České advokátní komory
 4. může mediátora zprostit mlčenlivosti zbývající strana konfliktu
 5. zaniká možnost zprostit mediátora mlčenlivosti

38/    Povinností mlčenlivosti není mediátor vázán:

 1. v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li mediátor v postavení svědka
 2. v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li předmětem řízení spor plynoucí z výkonu činnosti mediátora mezi ním a stranou konfliktu
 3. v rámci vzdělávání mediátorů
 4. v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem, je-li mediátor v postavení svědka v trestním řízení
 5. mediátor je vždy vázán mlčenlivostí

39/    Povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, se vztahuje:

 1. pouze na mediátora
 2. na mediátora a obdobně též osoby, které se s mediátorem podílejí na zajištění přípravy a průběhu mediace
 3. na mediátora a strany konfliktu
 4. na mediátora, strany konfliktu a osoby, které se s mediátorem podílejí na zajištění přípravy a průběhu mediace
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

40/    Ten, kdo je mediátorem podle právních předpisů jiného členského státu:

 1. nesmí být nucen porušit povinnost mlčenlivosti pouze v rozsahu, v jakém je mu uložena zákonem o mediaci
 2. je vázán mlčenlivostí pouze v rozsahu, v jakém je mu uložena právními předpisy jiného členského státu, na jejichž základě poskytuje své služby; povinnost mlčenlivosti podle zákona o mediaci se na hostujícího mediátora nevztahuje
 3. je vázán mlčenlivostí v rozsahu, jež stanoví ministerstvo spravedlnosti v rozhodnutí o zapsání hostujícího mediátora do seznamu
 4. nesmí být nucen porušit povinnost mlčenlivosti v rozsahu, v jakém je mu uložena právními předpisy jiného členského státu, na jejichž základě poskytuje své služby
 5. není vázán mlčenlivostí, vykonává-li mediaci na území České republiky

41/    Mediátor má právo na:

 1. odměnu dle advokátního tarifu
 2. odměnu dle zákona o správních poplatcích
 3. sjednanou odměnu za provedenou mediaci
 4. podíl z vyřešeného sporu
 5. odměnu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 484/2000 Sb.

 

42/    Nařídí-li setkání s mediátorem soud a nedohodnou-li se účastníci s mediátorem jinak, náleží mediátorovi odměna dle:

 1. advokátního tarifu, je-li zároveň advokátem
 2. zákona o mediaci a prováděcího právního předpisu k zákonu o mediaci
 3. zákona o rodině, je-li předmětem mediace rodinný konflikt
 4. podílu z vyřešeného sporu
 5. zákona o soudech a soudcích, určuje-li odměnu soud

 

43/    Mediátor:

 1. má vždy právo na náhradu hotových výdajů
 2. může žádat zálohu na náhradu sjednaných hotových výdajů
 3. nemůže žádat náhradu cestovních výdajů
 4. nemá právo na náhradu poštovného
 5. může žádat zálohu na náhradu hotových výdajů do výše 1/3 sjednané odměny

44/    Strany konfliktu hradí sjednanou odměnu:

 1. není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, rovným dílem
 2. vždy rovným dílem
 3. vždy poměrně podle míry zavinění sporu
 4. pouze ta z nich, která o mediaci požádala
 5. není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, společně a nerozdílně

 

45/    Označení:

 1. „mediátor“ může používat pouze osoba zapsaná v seznamu mediátorů
 2. „zapsaný mediátor“ je povinen při výkonu činnosti mediátora používat každý, kdo je zapsán v seznamu mediátorů
 3. „zapsaný mediátor“ smí používat i osoba nezapsaná v seznamu mediátorů, poskytuje-li služby mediátora
 4. „zapsaný mediátor“ jsou oprávněni pouze mediátoři zapsaní v seznamu advokátů
 5. „zapsaný mediátor“ je možné používat jinými osobami než zapsanými mediátory pouze v odvozených tvarech slov

46/    V případě, že se adresát o doručení z důvodu okolností na své straně nedozvěděl, nepovažuje se písemnost podle zákona o mediaci za doručenou:

 1. doručením do datové schránky adresáta
 2. doručením na elektronickou adresu, kterou strana konfliktu mediátorovi sdělila
 3. doručením na jinou adresu, kterou strana konfliktu mediátorovi sdělila
 4. na adresu uvedenou ve smlouvě o provedení mediace
 5. doručením na cizí adresu

 

47/    Dohled nad činností mediátora vykonává:

 1. ministerstvo spravedlnosti
 2. Asociace mediátorů ČR
 3. soud, který mediaci nařídil
 4. ministerstvo spravedlnosti; to neplatí, je-li mediátorem advokát
 5. ministerstvo vnitra dle zákona o státní kontrole

48/    Oprávněn vykonávat činnost mediátora je:

 1. osoba, které bylo oprávnění k výkonu činnosti mediátora pozastaveno na dobu kratší než 6 měsíců
 2. pouze člen Asociace mediátorů ČR
 3. pouze osoba zapsaná v seznamu mediátorů
 4. jen osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru právo
 5. osoba registrovaná jako mediátor u krajského soudu v obvodu svého bydliště

49/    Seznam mediátorů:

 1. je neveřejný
 2. je informačním systémem o mediátorech, proto se do něj neuvádí vyškrtnutí mediátora z tohoto seznamu
 3. je přístupný za poplatek
 4. nahrazuje u mediátorů, kteří jsou advokáti, seznam advokátů
 5. je informačním systémem veřejné správy, který spravuje ministerstvo spravedlnosti

50/    V seznamu mediátorů se nezveřejňuje:

 1. identifikační číslo osoby přidělené správcem základního registru osob
 2. adresa místa trvalého pobytu mediátora
 3. datum zápisu do seznamu
 4. datum pozastavení nebo vyškrtnutí mediátora ze seznamu
 5. adresa místa podnikání mediátora

51/    Zápis do seznamu mediátorů:

 1. provádí ministerstvo spravedlnosti na žádost fyzické osoby
 2. lze provést i na žádost osoby, která je nezpůsobilá k právním úkonům
 3. lze provést pouze, pokud žadatel o zápis získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
 4. lze provést pouze, pokud zapisovaná osoba získala alespoň středoškolské vzdělání
 5. lze provést pouze po absolvování zkoušky mediátora; nelze přitom uznat kvalifikaci podle jiného právního předpisu

52/    Za bezúhonného se podle zákona o mediaci považuje:

 1. ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k výkonu trestu odnětí svobody na méně než 6 měsíců
 2. ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti mediátora
 3. ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k výkonu trestu odnětí svobody na méně než 1 rok
 4. ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný z nedbalosti nesouvisející s výkonem činnosti mediátora
 5. ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin a trest mu byl podmínečně odložen

53/    Do seznamu mediátorů se zapíše pouze osoba:

 1. která nebyla v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis vyškrtnuta z tohoto seznamu
 2. která získala vysokoškolské vzdělání v České republice
 3. fyzická
 4. která složila advokátní zkoušku
 5. určená ministerstvem spravedlnosti dle výběrového řízení

54/    Žádost o zápis do seznamu mediátorů:

 1. vyplňuje ministerstvo spravedlnosti
 2. obsahuje údaj o jazyku, ve kterém se mediace poskytuje
 3. musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele
 4. je možno podat pouze v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem žadatele
 5. obsahuje údaj o jazyku, ve kterém žadatel chce, aby s ním bylo jednáno před úřady

55/    Změny zapsaných údajů:

 1. není povinen mediátor oznámit; je povinností správce seznamu tyto skutečnosti vyhledat
 2. je povinen mediátor oznámit ministerstvu spravedlnosti nejpozději do 15 dnů, jde-li o změnu v adrese pro doručování
 3. zapíše neprodleně ministerstvo spravedlnosti do seznamu mediátorů po zaplacení správního poplatku
 4. se provádí výlučně na žádost mediátora
 5. je povinen mediátor oznámit ministerstvu spravedlnosti bez zbytečného odkladu, jde-li o adresu místa podnikání

56/    Hostující mediátor:

 1. může vykonávat činnost v České republice pouze dočasně nebo příležitostně
 2. může vykonávat činnost v České republice až po zápisu do seznamu mediátorů
 3. koná činnost podle právních předpisů své země
 4. může poskytovat služby pouze cizincům
 5. je výlučně příslušníkem státu mimo Evropskou unii

57/    Ministerstvo spravedlnosti ČR:

 1. zveřejní na svých internetových stránkách formuláře pro podávání žádostí o provedení změn v seznamu
 2. nepožaduje žádost o zápis hostujícího mediátora na formuláři
 3. vydá mediátorovi potvrzení o zápisu do seznamu mediátorů pouze na jeho žádost
 4. nevydává mediátorovi potvrzení o zápisu do seznamu mediátorů
 5. vydá mediátorovi bez zbytečného odkladu potvrzení o zápisu změn do seznamu mediátorů, které obsahuje všechny uvedené změny

58/    Důvodem, kterým se pozastavuje oprávnění k výkonu činnosti mediátora, je:

 1. pravomocné odsouzení mediátora za úmyslný trestný čin
 2. zahájení kárného řízení podle zákona o advokacii
 3. nevykázal-li mediátor déle než 1 rok žádnou činnost
 4. žádost mediátora
 5. pravomocné odsouzení mediátora za nedbalostní trestný čin

59/    Oprávnění k výkonu činnosti mediátora zaniká:

 1. smrtí mediátora
 2. omezením způsobilosti mediátora k právním úkonům ke dni doručení rozsudku ministerstvu
 3. pravomocným rozsudkem za nedbalostní trestný čin nesouvisející s výkonem činnosti mediátora
 4. nevykázal-li mediátor déle než 1 rok žádnou činnost
 5. zbavením způsobilosti mediátora k právům a povinnostem

60/    Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí mediátora ze seznamu mediátorů:

 1. jestliže mu bylo na žádost pozastaveno oprávnění k činnosti a nepodal žádost o obnovení do 3 let od pozastavení
 2. za každé závažné porušení povinnosti mediátora
 3. jestliže byl do seznamu zapsán, ačkoliv nesplňoval všechny podmínky pro zápis
 4. za každé porušení zákona o mediaci
 5. pouze pokud se jedná o českého mediátora; nerozhoduje tedy o hostujících mediátorech

61/    Ministerstvo umožní každému žadateli:

 1. vykonat zkoušku mediátora do 6 měsíců od doručení žádosti, pokud zaplatil poplatek 3000 Kč
 2. vykonat zkoušku z rodinné mediace
 3. požádat do 3 měsíců od neúspěšné zkoušky o její opakování
 4. vykonat zkoušku mediátora, musí však splňovat podmínky pro zápis do seznamu mediátorů
 5. podat žádost o vykonání zkoušky mediátora prostřednictvím formuláře

62/    Zkoušky mediátora:

 1. pro žadatele, kteří jsou advokáty, zajišťuje Česká advokátní komora podle zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze
 2. zajišťuje ministerstvo spravedlnosti, pokud nejde o advokáta
 3. ověřují odborné znalosti z jazyka, v němž hodlá uchazeč mediaci poskytovat
 4. ověřují znalost aktuální judikatury
 5. ověřují odborné znalosti z práva, a to především z práva trestního

63/    Ministerstvo spravedlnosti ČR nepůsobí v oblasti:

 1. hledání vhodných kandidátů na mediátory
 2. zajišťování zkoušek mediátorů
 3. vedení seznamu mediátorů
 4. dohledu nad činností mediátorů
 5. zajišťování výměny informací o činnosti hostujícího mediátora a o opatřeních trestněprávní nebo správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských států

64/    Správního deliktu podle zákona o mediaci se nedopouští:

 1. fyzická osoba, neoznámí-li stranám konfliktu, že byla vyškrtnuta ze seznamu mediátorů
 2. podnikatel, použije-li v rozporu s § 11 zákona o mediaci označení „zapsaný mediátor“
 3. mediátor, který poruší povinnost mlčenlivosti
 4. mediátor, nestvrdil-li svým podpisem mediační dohodu
 5. mediátor, který odmítne poskytnout mediaci v jazyce, který má uveden v seznamu mediátorů

65/    Odpovědnost právnických osob za správní delikt podle zákona o mediaci:

 1. zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy byl spáchán
 2. nezaniká
 3. zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl
 4. zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán
 5. je solidární

66/    U vztahu zákona o mediaci k právu Evropské unie neplatí:

 1. zákon o mediaci zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech
 2. zákon o mediaci neodkazuje na Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací
 3. lhůta pro zánik práva neběží ohledně práv, která jsou předmětem mediace v případě, že je mediace vedena v jiném členském státě podle právních předpisů tohoto členského státu
 4. promlčecí doba neběží ohledně práv, která jsou předmětem mediace v případě, že je mediace vedena v jiném členském státě podle právních předpisů tohoto členského státu
 5. lhůta pro zánik práva na rozdíl od promlčecí doby neběží ohledně práv, která jsou předmětem mediace v případě, že je mediace vedena v jiném členském státě podle právních předpisů tohoto členského státu

67/    Směrnice o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech zapracovaná do zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci je:

 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES
 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
 3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU
 4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU
 5. žádná správně

68/    Činnost mediátora nemůže vykonávat:

 1. fyzická osoba
 2. notář
 3. právnická osoba
 4. advokát
 5. advokátní koncipient

69/    Činnost České advokátní komory v oblasti mediace:

 1. zajišťuje zkoušky mediátorů pro notáře
 2. je upravena v zákoně o advokacii
 3. deleguje v odůvodněných případech projednání kárného provinění advokáta, který je mediátorem, na ministerstvo spravedlnosti
 4. zkoušku mediátora nemůže povolit vykonat v rámci zkoušky advokátní
 5. umožňuje vykonat zkoušku mediátora nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti

70/    Správní poplatek za přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů:

 1. činí 5000 Kč
 2. činí 3000 Kč
 3. lze z důvodů zvláštního zřetele hodných prominout
 4. se v případech zamítnutí nebo odmítnutí žádosti vrací žadateli
 5. jeho výše je rozdílná od poplatku za připuštění ke zkoušce mediátora

 

71/    Při sepsání notářského zápisu o mediační dohodě se svolením k vykonatelnosti notář:

 1. zkoumá, zda byla mediační dohoda uzavřena v souladu s právními předpisy
 2. nezkoumá, zda byla mediační dohoda uzavřena v souladu s právními předpisy
 3. zkoumá, zda byla mediační dohoda uzavřena v  rozporu s  veřejným pořádkem
 4. zkoumá, zda byla mediační dohoda uzavřena v  rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele
 5. nemá nárok na odměnu


SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ PRÁVO

 

72/    Mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy:

 1. jsou bez dalšího součástí českého právního řádu
 2. jsou součástí právního řádu, jestliže je jimi Česká republika vázána, k jejich ratifikaci dal Parlament souhlas a byly vyhlášené
 3. k jejich závaznosti vždy postačuje vyhlášení
 4. nepodléhají ratifikaci
 5. mají jenom doporučující charakter

73/    Základní práva a osobní svobody jsou:

 1. nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné, nezrušitelné
 2. nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné, zrušitelné
 3. nezadatelné, převoditelné, nepromlčitelné, nezrušitelné
 4. nezadatelné, nepřevoditelné, promlčitelné, nezrušitelné
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

74/    Podle čl. 32 Listiny základních práv a svobod mají děti narozené v manželství a děti narozená mimo ně:

 1. stejná práva
 2. stejná práva jenom s výslovným souhlasem rodičů
 3. pouze stejná majetková práva
 4. stejná práva, ale rozličné povinnosti vůči rodičům
 5. žádná z uvedených možností není správná

75/    Omezení práv rodičů a odloučení nezletilých dětí od rodičů proti jejich vůli:

 1. může být provedeno kýmkoli, kdo má ve věci osobní zájem a vyžaduje-li to ochrana dítěte
 2. na základě rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí
 3. je možné jen rozhodnutím soudu na základě zákona
 4. tato opatření nemohou být nikdy provedena proti vůli rodičů
 5. k této problematice se Listina základních práv a svobod vůbec nevyjadřuje

76/    Zvláštní ochrana zákona se dle článku 32 Listiny základních práv a svobod nepřiznává:

 1. mladistvým
 2. těhotné ženě
 3. dětem
 4. rodičům, kteří pečují o dítě

 

77/    Způsobilost mít práva má dle Listiny základních práv a svobod:

 1. každý
 2. každý po dovršení 18 let věku
 3. žádná z uvedených odpovědí není správná

78/    Lidský život je dle Listiny základních práv a svobod hoden ochrany:

 1. již před narozením
 2. u všech, krom odsouzených k trestu smrti
 3. i po smrti
 4. i při přiměřené sebeobraně

79/    Každý má právo:

 1. porušit listovní tajemství, jedná-li se o zprávu určenou osobě jemu blízké
 2. vstoupit do cizího obydlí 
 3. vstoupit na území České republiky a pobývat na něm bez omezení
 4. vyučovat náboženství na státních školách
 5. změnit svoji víru

 

80/    Listina základních práv a svobod nezaručuje:

 1. nedotknutelnost osoby a jejího soukromí vždy a za všech okolností
 2. dědění
 3. svobodu pobytu
 4. svobodu vědeckého bádání a umělecké tvorby

81/    Listina základních práv a svobod výslovně nezaručuje právo na:

 1. zachování lidské důstojnosti
 2. zachování dobré pověsti
 3. zachování pracovního zázemí

 

82/    Ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života Listina základních práv a svobod poskytuje:

 1. všem
 2. všem po dovršení 18 let věku
 3. rodinám s nezletilými dětmi

 

83/    O vlastnictví majetku platí:

 1. právnické osoby nemohou vlastnit majetek
 2. za žádných okolností nelze stanovit rozdíly pro státní občany a cizince
 3. vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu
 4. smí být zneužito na újmu práv druhých
 5. stát nemůže vlastnit majetek

84/    Podle čl. 14 Listiny základních práv a svobod svoboda pohybu:

 1. má význam jen pro ty, kdož mají dostatek finančních prostředků na cestování
 2. je neomezitelná
 3. může být omezena pouze z důvodu bezpečnosti státu
 4. na vymezených územích může být omezena též z důvodu ochrany přírody
 5. nemůže být omezena zákonem

 

85/    Listina základních práv a svobod výslovně nezaručuje:

 1. svobodu myšlení
 2. svobodu náboženského vyznání
 3. svobodu sexuální orientace
 4. svobodu svědomí
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

86/    Čl. 13 Listiny základních práv a svobod:

 1. poskytuje ochranu jenom listovnímu tajemství
 2. kromě listovního tajemství chrání stejným způsobem tajemství zpráv podávaných telefonem, telegramem nebo jiným podobným zařízením
 3. nechrání tajemství zpráv podávaných prostřednictvím SMS
 4. stanovuje, že ochrana tajemství není garantována u zpráv předávaných prostředním veřejné datové sítě, je-li poskytovatelem datových služeb subjekt odlišný od státu
 5. ukládá povinnost zdržet se porušení listovního tajemství pouze zaměstnancům ve veřejné správě a zaměstnancům České pošty

87/    Nedotknutelnost obydlí nelze prolomit:

 1. vstupem se souhlasem toho, kdo v obydlí bydlí
 2. s písemným odůvodněným příkazem soudce v trestním řízení
 3. po úvaze věřitele, když ten, kdo v obydlí bydlí, je dlužníkem a má v obydlí zpeněžitelné věci
 4. na základě zákona
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

88/    Podmínkou vyvlastnění není:

 1. veřejný zájem
 2. souhlas vlastníka
 3. zákonný podklad
 4. náhrada za vyvlastněnou věc
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

89/    Pro vlastnictví neplatí, že:

 1. zavazuje
 2. právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu
 3. nesmí být zneužito na újmu práv druhých
 4. vlastnické právo se promlčuje
 5. může být omezeno

90/    Listina základních práv a svobod nepřiznává člověku právo na zachování jeho:

 1. osobní cti
 2. lidské důstojnosti
 3. dobré pověsti
 4. ochrany jména
 5. žádná z uvedených možností není správná

91/    Ochrana osobních údajů:

 1. se vztahuje na údaje zpracovávané automatizovaně nebo manuálně
 2. se vztahuje jenom na údaje zpracovávané automatizovaně
 3. se vztahuje jenom na údaje zpracovávané manuálně
 4. se nevztahuje na vedení elektronických databází
 5. je upravena jenom na ústavní úrovni bez dalšího zákonného upřesnění

92/    Z ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv a svobod vyplývá:

 1. pouze negativní závazek státu nezasahovat do osobní svobody člověka
 2. pouze povinnost soukromých osob nezasahovat do osobní svobody člověka, přičemž stát tímto omezením není vázán
 3. závazek do osobní svobody nezasahovat, jakož i povinnost ji zaručit a chránit
 4. nositelem osobní svobody může být i právnická osoba, protože Listina základních práv a svobod nespecifikuje subjekt, kterému se zaručuje
 5. žádná z uvedených možností není správná

93/    Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se nezaručuje:

 1. právo užívat jejich jazyka v úředním styku
 2. právo na vzdělání v jejich jazyce
 3. právo sdružovat se v národnostních sdruženích
 4. právo účasti na řešení týkajících se jejich národnostních a etnických menšin
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

94/    Listina základních práv a svobod výslovně neupravuje:

 1. právo na svobodnou volbu povolání
 2. právo podnikat
 3. právo na přípravu k povolání
 4. povinnost pracovat
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

95/    Listina základních práv a svobod poskytuje právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky:

 1. všem
 2. všem ve zdravotnictví a školství
 3. ženám, mladistvým a osobám zdravotně postiženým
 4. všem, jejichž zaměstnavatel je stát
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

96/    Právo na bezplatné vzdělání mají:

 1. jen občané a jen na základních školách
 2. občané, a to jak na základních a středních a podle jejich schopností a možností společnosti též na vysokých školách
 3. občané EU jen na základních a středních školách
 4. všichni na všech stupních vzdělání
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

97/    Právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení má:

 1. každý
 2. jen občan EU
 3. jen občan ČR
 4. jen osoba, která dosáhla věku 18 let
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

98/    Dle znění hlavy páté Listiny základních práv a svobod platí, že postavení účastníků řízení:

 1. je rovné
 2. není rovné, žalobce má silnější postavení
 3. není rovné, slabší strana je chráněna státem
 4. není rovné, pokud je účastníkem stát, má silnější postavení
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

99/    Evropský soud pro lidská práva:

 1. sídlí v Berlíně
 2. rozhoduje o porušování práv zaručených Listinou základních práv a svobod
 3. je odvolací instancí ve vztahu k rozhodnutím národních ústavních soudů
 4. není součástí českého soudního systému
 5. má právo rušit rozhodnutí národních soudů

100/Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva:

 1. může směrovat i proti státu, který nepodepsal Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod
 2. může být podaná i proti jednotlivci
 3. lze podat i před vyčerpáním všech vnitrostátních prostředků
 4. musí být podána ve lhůtě 6 měsíců od rozhodnutí poslední soudní či jiné nejvyšší instance
 5. může být podaná i proti jednání, ke kterému došlo před ratifikací Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

101/Charta základních práv Evropské unie:

 1. je původní název pro Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod
 2. ruší Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod
 3. patří do systému ochrany lidských práv v rámci Evropské unie
 4. byla předchůdcem Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 5. z jejího textu vychází i Listina základních práv a svobod

102/Mezi práva garantovaná Chartou základních práv Evropské unie nepatří:

 1. právo na život
 2. právo na integritu osobnosti
 3. právo na svobodu a osobní bezpečnost
 4. právo na vzdělání
 5. právo homosexuálních párů adoptovat děti

103/Všeobecná deklarace lidských práv:

 1. byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1918
 2. je právně závazná
 3. byla prvním mezinárodním uznáním práv a svobod pro každého člověka bez rozdílu
 4. pro nesouhlas Sovětského svazu nebyla nikdy přijata

104/Česká republika je jako právní stát založena dle Ústavy na:

 1. vůli lidu
 2. úctě k právům a svobodám člověka a občana
 3. historické tradici vládnoucích stran
 4. evropské integraci
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

105/Dle Ústavy neplatí, že:

 1. státní moc slouží všem občanům
 2. státní moc lze uplatňovat jen v mezích zákona
 3. státní moc lze uplatňovat jen způsoby, které stanoví zákon
 4. státní moc lze uplatňovat bez omezení
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

106/Každý občan může činit:

 1. co není zákonem zakázáno
 2. cokoli
 3. jen co ukládá zákon
 4. jen co mu povolí státní orgán
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

107/Ústava výslovně stanovuje, že „Nikdo nesmí být nucen...

 1. činit, co zákon neukládá
 2. činit, co zákon ukládá
 3. činit, co zákon povoluje
 4. činit, co zákon zakazuje
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

108/Jednání před soudem:

 1. je vždy veřejné
 2. je v zásadě veřejné, přičemž výjimky stanoví zákon
 3. je neveřejné
 4. je neveřejné, přičemž o veřejnosti jednání může rozhodnout soud, je-li na tom veřejný zájem
 5. je při projednávání mimořádného opravného prostředku vždy neveřejné

109/Dle Ústavy platí, že:

 1. Ústavní soud je odvolací instancí soudnictví
 2. Ústavní soud se skládá z 25 soudců
 3. Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti
 4. Ústavní soud sídlí v Praze
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

110/Rozsudek se dle Ústavy vyhlašuje veřejně:

 1. vždy
 2. nikdy
 3. dle posouzení soudu
 4. je-li řízení přítomna veřejnost
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná


 

111/Zásadou soukromého práva je:

 1. zásada zákazu reformationis in peius
 2. zásada autonomie vůle
 3. zásada mores maiorum
 4. zásada nejvyšší hodnoty
 5. zásada znečišťovatel platí

 

112/Mezi prameny soukromého práva nepatří:

 1. zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
 2. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
 3. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 4. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

113/Tzv. emancipace v občanském zákoníku představuje:

 1. zrovnoprávnění mužů a žen.
 2. změnu pohlaví.
 3. přiznání svéprávnosti.
 4. nabytí vlastnického práva k movitým věcem.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

114/Mezi základní charakteristiky soukromého práva v letech 1964 - 1991 nepatřilo

 1. preference zájmů individuálních nad společenskými.
 2. založení na společenském vlastnictví výrobních prostředků a významnějších prostředků osobní potřeby.
 3. organizované rozdělování bylo založeno na síti služeb, které poskytovaly to, co bylo považováno za potřebné.
 4. věci, které jsou určeny k osobní potřebě občanů, se převáděly ze socialistického společenského vlastnictví do jejich osobního vlastnictví, nebo se jim přenechávaly do osobního užívání.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

115/Zásada „Pacta sunt servanda“:

 1. se v soukromém právu prakticky neprojevuje, ale je typická pro právo veřejné.
 2. odpovídá tomu, že každý může činit to, co mu zákon výslovně nezakazuje.
 3. se projevuje jako zásada, že smlouvy mají být dodržovány
 4. vyplývá z ní, že nikomu nemůže být přiznáno více práv, než odpovídá jeho rozumové a volní vyspělosti.
 5. ani jedna z uvedených odpovědí není správná.

116/Tzv. veřejný pořádek

 1. chrání základní pravidla, na kterých společnost stojí.
 2. jde o pravidla založená na mravních hodnotách.
 3. ekvivalentem je ochrana principu poctivosti.
 4. znamená, že každý si má po sobě na veřejnosti uklidit, ale ve svém obydlí může mít neuklizeno a realizovat tak plně svoji autonomii vůle.
 5. ani jedna z uvedených odpovědí není správná.

117/Osoba, která nedovršila 18 let, může plnou svéprávnost získat dle občanského zákoníku:

 1. přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství.
 2. přivolením soudu s uzavřením manželství.
 3. uzavřením manželství.
 4. uzavřením registrovaného partnerství a přiznáním svéprávnosti.
 5. ani jedna z uvedených odpovědí není správná.

118/Jakým způsobem se projeví existence pozdější normy obecné na dřívější normu zvláštní

 1. přednost má norma pozdější před dřívější.
 2. přednost má norma zvláštní před obecnou.
 3. nebude pro vzájemný rozpor účinná ani jedna z nich.
 4. přednost bude mít ta norma, která je pro adresáty výhodnější.
 5. ani jedna z uvedených odpovědí není správná.

119/Lhůta určená podle dní:

 1. počíná dnem, ve kterém došlo k události, jež je rozhodující pro její počátek
 2. počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek
 3. počíná dnem, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá událost, jež je rozhodující pro její počátek
 4. počíná dnem, který se shoduje se dnem, jež je rozhodující pro její počátek
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

120/Předběžné prohlášení podle občanského zákoníku může osoba učinit:

 1. pokud očekává, že u ní nastane stav nezpůsobilosti právně jednat.
 2. potřebuje-li nápomoc při rozhodování, které ji činí obtíže.
 3. jestliže je osvědčena její neschopnost obstarat si vlastní záležitosti.
 4. jestliže chce dát najevo svůj úmysl uzavřít smlouvu s určitou osobou, ale ještě si potřebuje vše řádně promyslet.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

121/Mezi absolutní práva nepatří:

 1. osobnostní práva.
 2. vlastnické právo.
 3. závazkové právo.
 4. práva odpovídající věcnému břemeni.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

122/O úpravě omezení svéprávnosti dle NOZ neplatí:

 1. osobu lze zbavit svéprávnosti.
 2. omezit svéprávnost může vždy jen soud.
 3. tento zásah je přípustný teprve tehdy, kdy není možné účelu dosáhnout mírnějšími prostředky.
 4. osobě omezené ve svéprávnosti je ustanoven opatrovník.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

123/Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nabyl účinnosti dne:

 1. 15 dní po nabytí platnosti
 2. 15 dní po uplynutí dne nabytí účinnosti.
 3. doposud se nejedná o účinný právní předpis, pouze nabyl platnosti.

 

124/Osoba blízká není:

 1. prarodič.
 2. obecně soused.
 3. manžel.
 4. bratr.
 5. registrovaný partner.

 

125/Kolik osob je nejméně potřeba k založení spolku?

 1. Dvě.
 2. Tři.
 3. Čtyři.
 4. Pět.
 5. Není stanoven minimální počet.

 

126/Zástupcem je:

 1. vždy ten, kdo to o sobě tvrdí
 2. ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem
 3. kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem, i když není sám právně způsobilý
 4. vždy osoba, kterou ze sebe ustanovil zástupce, přičemž postačí, je-li toto ustanovení pro zástupce účelné
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

127/Právnická osoba vzniká:

 1. vždy uzavřením písemné smlouvy o jejím zřízení
 2. dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zákon nestanoví jinak
 3. vždy přímo ze zákona
 4. po nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného živnostenským úřadem
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

128/Mezi tzv. fundace terminologicky řadíme:

 1. nadace a nadační fondy.
 2. korporace a nadace.
 3. ústavy.
 4. spolky.
 5. společnosti s ručením omezeným.

 

129/Mezi zvláštní soukromá práva nepatří:

 1. autorské právo.
 2. pracovní právo.
 3. občanské právo.
 4. směnečné a šekové právo.
 5. všechny výše uvedené možnosti jsou správné.

 

130/Občanský zákoník v sobě zahrnuje také právní úpravu:

 1. pracovního poměru.
 2. výchovy a výživy nezletilých dětí.
 3. registrovaného partnerství.
 4. obchodních korporací.
 5. mezinárodního práva soukromého.

 

131/Manželství vzniká:

 1. svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.
 2. jednostranným prohlášením obou manželů o přijetí společného příjmení nebo prohlášením o ponechání si vlastních příjmení.
 3. svobodným a úplným souhlasným prohlášením jednoho ze snoubenců, že vstupuje do manželského svazku.
 4. svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství, bez nutnosti účasti svědků.
 5. ani jedna z výše uvedených možností není správná.

 

132/Matkou dítěte je žena,

 1. která je porodila.
 2. která je určena jako matka v rodném listě dítěte.
 3. která dítě vychovává bezprostředně po sedm předcházejících kalendářních let.
 4. která před matričním orgánem jednoznačně prohlásí svoje mateřství podle § 775 občanského zákoníku.
 5. ani jedna z výše uvedených možností není správná.

 

133/Vyživovací povinnost podle občanského zákoníku

 1. mají pouze předci.
 2. mají pouze potomci.
 3. mají předci i potomci.
 4. zákon vyživovací povinnost jednoznačně nestanoví.
 5. ani jedna z výše uvedených možností není správná.

 

134/U relativní neplatnosti neplatí:

 1. lze ji namítat jen v případech vymezených občanským zákoníkem
 2. soud k ní přihlíží pouze na návrh
 3. adresuje se vždy soudu
 4. nastává ex tunc
 5. nemůže se jí dovolat ten, kdo ji sám způsobil

135/Plody, které vydává zvíře, náleží:

 1. vlastníku pozemku, na němž plod zvíře vydalo.
 2. vlastníku zvířete.
 3. osobě, která plod prvně vezme do rukou.
 4. vlastníku stáda, v němž se zvíře v době vydání plodu nacházelo, přestože zvíře trvale ke stádu nenáleží.
 5. ani jedna z výše uvedených variant není správná.

 

136/K písemné formě smlouvy se podle občanského zákoníku:

 1. obecně vyžaduje, aby projevy vůle stran byly na téže listině.
 2. obecně nevyžaduje, aby změna nebo zrušení bylo provedeno písemně.
 3. obecně nevyžaduje, aby projevy vůle stran byly na téže listině.
 4. nevyžaduje, aby projevy stran byly na téže listině, pokud jde o koupi bytu s příslušenstvím.
 5. nevyžaduje, aby projevy stran byly na téže listině, pokud jde o koupi podniku.

137/Držba se podle § 1093 občanského zákoníku přeruší:

 1. nevykonával-li ji držitel v průběhu vydržecí doby déle než jeden rok.
 2. nevykonával-li ji držitel v průběhu vydržecí doby déle než dva roky.
 3. nevykonával-li ji držitel v průběhu vydržecí doby déle než tři roky.
 4. nevykonával-li ji držitel v průběhu vydržecí doby déle než deset let.
 5. držba nemůže být přerušena.

 

138/Závěť:

 1. nemá zákonem stanovenou formu.
 2. může být pořízena pouze ústně před svědky.
 3. vyžaduje vždy písemnou formu, ledaže byla pořízena s úlevami.
 4. může být pořízena výlučně ústně před notářem.
 5. může být pořízena pouze písemně.

139/Občanský zákoník definuje:

 1. tři třídy dědiců.
 2. čtyři třídy dědiců.
 3. pět tříd dědiců
 4. šest tříd dědiců.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

140/V první třídě dědiců dědí:

 1. prarodiče zůstavitele
 2. zůstavitelovy děti a jeho manžel
 3. pouze zůstavitelovy děti
 4. pouze manžel zůstavitele
 5. ti, kteří žili se zůstavitelem před jeho smrtí nejméně po dobu jednoho roku

141/Při dražbě podle občanského zákoníku je:

 1. smlouva uzavřena podpisem dražitele.
 2. smlouva uzavřena podpisem vyhlašovatele.
 3. smlouva uzavřena podpisem navrhovatele.
 4. smlouva uzavřena příklepem.
 5. všechny výše uvedené podmínky musí být splněny zároveň.

 

142/Příslušenství věci:

 1. je vše, co nemůže být od věci odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila
 2. jsou věci náležející vlastníku věci hlavní určené k trvalému užívání spolu s věcí hlavní
 3. jsou úroky z prodlení
 4. může být pouze věc nemovitá
 5. se prodává vždy samostatně

143/Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit podle § 1829 občanského zákoníku:

 1. ve lhůtě 7 dnů.
 2. ve lhůtě 10 dnů.
 3. ve lhůtě 14 dnů.
 4. ve lhůtě 15 dnů.
 5. ve lhůtě 21 dnů.

144/Soused:

 1. může nechat vnikat na sousedící zahradu chovná zvířata (např. slepice, ovce, krávy)
 2. smí ohrozit sousední stavbu, aby upravil svoji
 3. nesmí umožnit sousedovi na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstoupit na vlastní pozemek, pokud je to nezbytné k obhospodařování jeho vlastního pozemku či stavby
 4. nesmí obtěžovat souseda hlukem nad míru přiměřenou poměrům pouze tehdy, jde-li o vztah mezi vlastníky sousedících pozemků
 5. nesmí vykonávat své vlastnické právo v rozporu s dobrými mravy

 

145/Dodal-li podnikatel spotřebiteli podle § 1838 občanského zákoníku něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel:

 1. nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ale má povinnost ho vyrozumět o přijetí zboží.
 2. nemusí na své náklady nic vracet, ani nemá povinnost podnikatele o přijetí zboží vyrozumět.
 3. je povinen zboží do 15 dnů vrátit s tím, že náklady na vrácení nese podnikatel.
 4. je povinen zboží do 21 dnů vrátit s tím, že náklady na vrácení nese podnikatel.
 5. ani jedna z uvedených možností není správná.

 

146/Při podílovém spoluvlastnictví:

 1. jsou vždy podíly všech spoluvlastníků stejné
 2. podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci
 3. se spoluvlastníci mohou dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání; v žádném případě nesmí být vyžadována písemná forma
 4. v žádném případě nerozhoduje o vypořádání soud
 5. převádí-li se spoluvlastnický podíl, nemohou mít spoluvlastníci předkupní právo

 

147/Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku podle § 185 občanského zákoníku zaniká:

 1. dnem prohlášení zahájení insolvenčního řízení.
 2. dnem skončení likvidace.
 3. dnem výmazu z veřejného rejstříku.
 4. dnem rozhodnutí soudu o zrušení společnosti.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

 

148/Držet:

 1. věc znamená fakticky s věcí nakládat jako s věcí vlastní.
 2. věc oprávněným držitelem znamená, nestanoví-li zákon jinak, že oprávněný držitel nemá právo na plody, a na užitky z věci po dobu oprávněné držby.
 3. nelze právo odpovídající věcnému břemeni.
 4. lze právo objednatele na jednorázovou opravu střechy domu.
 5. nelze právo průchodu cizí loukou.

 

149/Právnická osoba vzniká:

 1. dnem splacení základního kapitálu.
 2. dnem složení minimální jistiny vyžadované zákonem u bankovní instituce a následného schválení notářem.
 3. vždy dnem zápisu do veřejného rejstříku.
 4. dnem zápisu do veřejného rejstříku, nejedná-li se o právnickou osobu zřízenou zákonem nebo nestanoví-li zákon jinak.
 5. žádná z uvedených možností není správná.

 

150/Které z uvedených slovních spojení není postačující jako obsah názvu konkrétního spolku:

 1. „zapsaný spolek“.
 2. „z.s.“.
 3. „spolek“.
 4. „z.spolek“.
 5. žádná z uvedených možností není správná.

151/Příbuzenství podle občanského zákoníku je:

 1. pouze vztah osob založený na pokrevním poutu.
 2. vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením.
 3. vztah osob založený manželstvím.
 4. vztah osob založený pouze osvojením.
 5. žádná z uvedených možností není správná.

152/Veřejná obchodní společnost je společnost

 1. alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně.
 2. alespoň tří osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně.
 3. alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku avšak nikterak neručí za její dluhy.
 4. o maximálním počtu 50 osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy v rozsahu, v němž vlastní počet zakládacích listin, resp. v rozsahu finanční částky, kterou tyto listiny mají.
 5. alespoň tří osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku avšak nikterak neručí za její dluhy.

 

153/O společné odpovědnosti za způsobenou škodu neplatí:

 1. způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni poměrně
 2. kdo odpovídá za škodu společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody
 3. kdo odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu postih
 4. byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, nese škodu poměrně
 5. v odůvodněných případech může soud rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle své účasti na způsobení škody

 

154/Komanditní společnost je

 1. společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy neomezeně (komanditista) a alespoň jeden společník omezeně (komplementář).
 2. společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně (komplementář).
 3. společnost, v níž alespoň dva společníci ručí za její dluhy omezeně (komanditisté) a alespoň jeden společník neomezeně (komplementář).
 4. společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (komanditista) a alespoň dva společníci neomezeně (komplementáři).
 5. ani jedna z výše uvedených možností není správná.

 

155/O bezdůvodném obohacení neplatí:

 1. kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat
 2. bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám
 3. předmět bezdůvodného obohacení se musí vydat tomu, na jehož úkor byl získán
 4. za bezdůvodné obohacení se nepovažuje, bylo-li přijato plnění promlčeného dluhu nebo dluhu neplatného jen pro nedostatek formy
 5. ten, kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, nemusí obohacení vydat

 

 

156/Závazky vznikají:

 1. pouze ze smluv v zákoně výslovně uvedených
 2. pouze ze smluv a dalších právních úkonů, se kterými zákon spojuje vznik, změnu či zánik práv a povinností, jsou-li takové právní úkony, resp. smlouvy výslovně v zákoně uvedeny
 3. z právních jednání, zejména ze smluv, jakož i ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených v zákoně
 4. i mezi osobami bez právní subjektivity
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

157/Z platného závazku dlužník není povinen:

 1. něco dát
 2. něco konat
 3. něčeho se zdržet
 4. něco obdržet
 5. něco trpět

 

158/Věřitel je v prodlení:

 1. jen za situace, kdy je v prodlení i dlužník
 2. jestliže nepřijal řádně nabídnuté plnění
 3. dokud je v prodlení i dlužník
 4. pokud poskytl v době plnění součinnost potřebnou ke splnění dluhu
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

159/Převzít dluh lze:

 1. i bez současného souhlasu věřitele a dosavadního dlužníka
 2. jen se souhlasem věřitele
 3. jen se souhlasem dosavadního dlužníka
 4. i bez současného souhlasu věřitele
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

160/Pro kupní smlouvu neplatí:

 1. prodávajícímu vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě
 2. kupujícímu vzniká povinnost předmět koupě převzít
 3. kupujícímu nevzniká povinnost zaplatit dohodnutou cenu
 4. není-li dohodnuto jinak, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy
 5. prodávající je oprávněn odevzdání předmětu koupě odepřít, nezaplatí-li kupující cenu včas

 

161/Obligatorní firemní dodatek společnosti s ručením omezeným nemůže obsahovat označení:

 1. „společnost s ručením omezeným“.
 2. „spol. s r.o.“.
 3. „spol. s.r.o.“.
 4. „s.r.o.“.
 5. všechny výše uvedené formy označení.

 

162/Minimální výše vkladu, neurčí-li společenská smlouva vyšší, u společnosti s ručením omezeným činí:

 1. 1 Kč.
 2. 100 000 Kč.
 3. 200 000 Kč.
 4. 250 000 Kč.
 5. zákon o obchodních korporacích minimální výši vkladu nestanovuje.

 

163/Výše základního kapitálu akciové společnosti činí alespoň:

 1. 1.000.000 Kč nebo 40.000 eur.
 2. 2.000.000 Kč nebo 80.000 eur.
 3. 5.000.000 Kč nebo 200.000 eur.
 4. 10.000.000 Kč nebo 400.000 eur.
 5. 1.000.000 Kč.

164/Akcie podle § 259 zákona o obchodních korporacích nemusí obsahovat:

 1. označení, že jde o akcii.
 2. jednoznačnou identifikaci společnosti.
 3. jmenovitou hodnotu.
 4. označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír.
 5. u akcie na majitele jednoznačnou identifikaci akcionáře.

 

165/U nájmu bytu neplatí, že:

 1. vzniká nájemní smlouvou
 2. je chráněn
 3. zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem
 4. může pronajímatel vypovědět z jakýchkoliv důvodů
 5. nájem bytu, který byl sjednán na dobu výkonu práce pro pronajímatele, skončí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nájemce přestal bez vážného důvodu na své straně vykonávat práce pro pronajímatele

 

166/Zatímní list je cenný papír na řad, který neobsahuje:

 1. označení „Z. L. T.“.
 2. jednoznačnou identifikaci společnosti.
 3. jednoznačnou identifikaci vlastníka zatímního listu.
 4. jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot nesplacených akcií.
 5. splacenou a nesplacenou část emisního kurzu akcií a lhůty pro jeho splácení.

 

167/Ručitel:

 1. je povinen zpravidla dluh splnit, i když nebyl ke splnění dlužník věřitelem písemně vyzván
 2. je povinen v zásadě dluh splnit, nesplní-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván
 3. je povinen dluh splnit, jakmile je dlužník k jeho splnění vyzván věřitelem alespoň ústně
 4. není povinen dluh splnit, dokud neuplatní vůči věřiteli všechny námitky, které by měl proti věřiteli dlužník
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

168/Do katastru nemovitostí:

 1. se zapisují pouze stavby spojené se zemí pevným základem
 2. se zapisují všechny nemovitosti v ČR
 3. se nezapisují drobné stavby
 4. se zapisují pouze pozemky
 5. se zapisují drobné stavby

 

169/U prodeje nemovité věci evidované v katastru nemovitostí dojde k převodu vlastnického práva:

 1. předáním a převzetím věci
 2. záznamem vlastnického práva do katastru nemovitostí
 3. právní mocí rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva
 4. datem odeslání návrhu na vklad vlastnického práva katastrálnímu úřadu

 

170/Neurčí-li společenská smlouva jinak, rozhodují podle §125 zákona o obchodních korporacích ve věcech, které nepřísluší statutárnímu orgánu komanditní společnosti:

 1. pouze komplementáři.
 2. pouze komanditisté.
 3. všichni společníci, přičemž zvlášť hlasují komplementáři a zvlášť komanditisté.
 4. všichni společníci, přičemž komplementáři i komanditisté hlasují společně.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

 

171/Promlčecí doba neběží:

 1. po dobu řízení před soudem, které bylo zahájeno v promlčecí době a v zahájeném řízení se řádně pokračuje
 2. nejde-li o právo mezi zákonným zástupcem na straně jedné a nezletilcem na straně druhé
 3. jde-li o právo mezi osobou, která je osvojencem na straně jedné a jejím opatrovníkem na straně druhé
 4. mezi partnerem a partnerkou
 5. mezi druhem a družkou

 

172/Prekluze:

 1. nastává bez dalšího samostatným uplynutím posledního dne prekluzivní lhůty
 2. nastává uplynutím posledního dne prekluzivní lhůty a neuplatněním práva v této lhůtě
 3. působí pouze zánik nároku, nikoliv též zánik subjektivního práva
 4. nepřekáží tomu, aby dlužník splnil prekludovaný dluh; v takovém případě nejde o bezdůvodné obohacení
 5. její lhůta může být stranami libovolně prodlužována

 

173/Dědictví dědic nabývá podle zákona zásadně:

 1. jakmile soud dědictví potvrdí
 2. jakmile soud o dědictví rozhodne rozsudkem
 3. přihláškou dědice
 4. okamžikem zůstavitelovy smrti
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

174/Obchodní společností podle zákona o obchodních korporacích není:

 1. veřejná obchodní společnost.
 2. komanditní společnost.
 3. společnost s ručením omezeným.
 4. akciová společnost.
 5. družstvo.

 

175/Kapitálovou společnost:

 1. může založit jediný zakladatel.
 2. mohou založit nejméně dva zakladatelé.
 3. mohou založit nejméně dva zakladatelé, nejedná-li se o komanditní společnost nebo akciovou společnost.
 4. mohou založit nejméně čtyři zakladatelé, jedná-li se o komanditní společnost.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

176/Obchodní firma je:

 1. totéž co podnik
 2. název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku
 3. název provozovny podnikatele
 4. název odštěpného závodu podnikatele
 5. totéž co obchodní společnost

177/Statutárním orgánem společnosti:

 1. nemůže být za žádných okolností zaměstnanec této společnosti
 2. nemůže být za žádných okolností vedoucí zaměstnanec této společnosti
 3. je jedním z pojmových znaků právnických osob soukromého práva; každá právnická osoba musí mít statutární orgán určen
 4. může být vedoucí zaměstnanec této společnosti, jsou-li naplněny podmínky uvedené v ust. §66d  zákoníku práce
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

178/Družstvo:

 1. je společenství minimálně pěti a maximálně 50 osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.
 2. je společenství minimálně pěti a maximálně 50 osob, které je založeno výhradně za účelem vzájemné podpory svých členů.
 3. je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.
 4. je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno výhradně za účelem podnikání.
 5. žádná z uvedených možností není správná.

179/Prokura:

 1. zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je
 2. je-li omezena vnitřními pokyny, omezení působí i vůči třetím osobám
 3. je účinná udělením a převzetím
 4. lze ji udělit jen fyzické osobě
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

180/Stanovy družstva podle § 553 zákona o obchodních korporacích nemusí obsahovat:

 1. firmu družstva.
 2. předmět podnikání nebo činnosti.
 3. způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování.
 4. počet členů dozorčí rady.
 5. žádná z uvedených možností není správná.

181/Mezi skutkové podstaty nekalé soutěže dle obchodního zákoníku nepatří:

 1. klamavé označování zboží a služeb
 2. úplatek
 3. podplácení
 4. ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

182/Obchodní společnost vznikne:

 1. vyhotovením notářského zápisu o založení obchodní společnosti
 2. založením
 3. podpisem zakladatelské smlouvy
 4. dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku
 5. podpisem společenské smlouvy

183/Převod členských práv a povinností souvisejících s členstvím v družstvu:

 1. nepodléhá souhlasu představenstva družstva
 2. nelze stanovami vyloučit
 3. jde-li o převod práv a povinností souvisejících s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody, nepodléhá souhlasu orgánů družstva
 4. musí být bez průtahů zapsán v rejstříku družstev
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

184/Společnost s ručením omezeným odpovídá za porušení svých závazků:

 1. do výše nesplacených vkladů svých společníků
 2. celým svým majetkem
 3. do výše základního jmění
 4. do výše obchodním zákoníkem stanoveného kapitálu
 5. do výše splacených vkladů

185/Hlavním účelem manželství je podle § 655 občanského zákoníku:

 1. založení rodiny, řádná výchova dětí a vytváření společného majetku.
 2. vzájemná pomoc a podpora manželů po dobu trvání manželství.
 3. utvoření základní jednotky státu.
 4. založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná pomoc a podpora.
 5. ani jedna z výše uvedených možností není správná.

186/Při likvidaci společnosti:

 1. likvidaci provádí statutární orgán společnosti
 2. likvidaci provádí likvidátor, na něhož jmenováním přechází veškerá působnost statutárního orgánu
 3. likvidaci provádí likvidátor, který se okamžikem jmenování stává statutárním orgánem společnosti
 4. likvidátora může jmenovat výhradně soud
 5. likvidaci provádí likvidátor, na něhož jmenováním přechází působnost statutárního orgánu v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem

187/Druhá část občanského zákoníku upravuje:

 1. absolutní majetková práva.
 2. relativní majetková práva.
 3. rodinné právo.
 4. věcná práva.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

188/Manželství může být uzavřeno:

 1. mezi předky a potomky.
 2. mezi osobami stejného pohlaví.
 3. mezi sourozenci.
 4. mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.
 5. podle všech výše uvedených možností nemůže být manželství uzavřeno.

189/Manželé podle § 687 občanského zákoníku nejsou:

 1. povinni žít spolu.
 2. povinni být si věrni.
 3. povinni vzájemně respektovat svou důstojnost.
 4. povinni podporovat se.
 5. povinni žít, umožňuje-li to zdravotní stav obou manželů, pravidelným intimním životem.

190/Manžel nemá právo, aby mu druhý manžel sdělil:

 1. informace o příjmech a stavu jmění druhého manžela.
 2. informace o uvažovaných pracovních činnostech druhého manžela.
 3. informace o studijních činnostech druhého manžela.
 4. informace o předcházejícím intimním životě druhého manžela.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

191/Společenství vlastníků vzniká:

 1. dnem ustavující schůze, na které je zvolen výbor společenství.
 2. dnem vzniku třetího vlastnického práva ke konkrétní nemovitosti nebo jejím společným částem.
 3. dnem zápisu do veřejného rejstříku.
 4. dnem přidělení identifikačního čísla.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

 

192/Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je:

 1. výbor.
 2. předseda společenství vlastníků.
 3. shromáždění vlastníků.
 4. dozorčí rada.
 5. kontrolní komise.

193/V prodlení může být:

 1. pouze věřitel
 2. pouze dlužník
 3. dlužník i věřitel
 4. pouze poplatník
 5. pouze plátce

 

194/Stanovy společenství vlastníků nemusí obsahovat:

 1. název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo.
 2. sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě.
 3. členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování.
 4. informaci, zda byl schválen domovní řád, a kde je tento veřejně přístupný.
 5. určení prvních členů statutárního orgánu.

195/Shromáždění společenství vlastníků:

 1. tvoří všichni vlastníci jednotek.
 2. tvoří všichni vlastníci bytových jednotek, a po dobu nájmu taktéž osoby, které mají s pronajímatelem uzavřen platný nájemní vztah.
 3. tvoří všichni vlastnící bytových jednotek.
 4. tvoří všichni vlastníci bytových jednotek, po dobu nájmu taktéž osoby, které mají s pronajímatelem uzavřen platný nájemní vztah a dále osoby, které uzavřely s vlastníkem jednotky platnou smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
 5. ani jedna z výše uvedených variant není správná.

196/Shromáždění vlastníků je způsobilé se usnášet:

 1. za přítomnosti všech vlastníků jednotek.
 2. za přítomnosti všech vlastníků bytových jednotek.
 3. za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů.
 4. za přítomnosti nadpoloviční většiny vlastníků jednotek.
 5. za přítomnosti nadpoloviční většiny vlastníků bytových jednotek.

197/Statutární orgán shromáždění vlastníků svolá shromáždění k zasedání tak, aby se shromáždění konalo alespoň:

 1. jednou za půl roku.
 2. jedenkrát ročně.
 3. dvakrát ročně.
 4. jednou za čtyři měsíce.
 5. občanský zákoník časový interval nestanovuje.

198/Řízení ve věcech svéprávnosti je upraveno především v:

 1. zákoně č. 141/1961 Sb., trestní řád
 2. zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 3. zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 4. zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

199/Odstoupením od smlouvy:

 1. zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, vyjma těch, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
 2. zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, vyjma těch, která podle projevené vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy.
 3. zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, vyjma těch, o kterých tak stanoví zákon.
 4. zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, vyjma těch, o kterých tak stanoví zákon nebo která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

200/Zákon o zvláštních řízeních soudních neupravuje

 1. řízení o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti.
 2. řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti.
 3. řízení o pozůstalosti.
 4. výkon rozhodnutí.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

 

201/V řízení o prohlášení člověka za nezvěstného rozhoduje podle § 50 zákona o zvláštních řízeních soudních:

 1. vždy krajský soud, podle místa trvalého bydliště nezvěstného.
 2. soud, který byl naposledy obecným soudem toho, jenž má být prohlášen za nezvěstného.
 3. vždy krajský soud ve správním soudnictví, podle místa trvalého bydliště nezvěstného.
 4. v rámci své specializace vždy Obvodní soud pro Prahu 2.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

202/Objeví-li se po právní moci rozhodnutí, jímž bylo řízení o pozůstalosti zastaveno, majetek, který tvoří aktivum pozůstalosti

 1. soud nemá povinnost dědictví projednat.
 2. soud má povinnost na návrh dědictví projednat.
 3. soud má povinnost dědictví projednat; dědictví však nebude projednáno, objeví-li se pouze aktivum pozůstalosti.
 4. po právní moci rozhodnutí již není možné k novým skutečnostem přihlížet.
 5. žádná z uvedených možností není správná.

203/Podle zákona o zvláštních řízeních soudních nerozhodují krajské soudy v prvním stupni:

 1. ve věcech opatrovnictví.
 2. ve věcech kapitálového trhu.
 3. o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže.
 4. ve statusových věcech právnických osob, včetně jejich zrušení a likvidace.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

204/Státní zastupitelství nemůže vstoupit do zahájeného řízení:

 1. ve věci ochrany proti domácímu násilí.
 2. o svéprávnosti.
 3. o prohlášení za mrtvého.
 4. o určení data smrti.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

205/Nedohodnu-li se strany jinak, odpovídá prodávající za vady:

 1. které má zboží v okamžiku předání kupujícímu
 2. které má zboží v okamžiku uzavření kupní smlouvy
 3. které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpeční škody na zboží na kupujícího
 4. které jsou zjevné
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

206/V občanském soudním řízení je v prvním stupni věcně příslušný

 1. Nejvyšší správní soud.
 2. okresní soud, nestanoví-li zákon jinak.
 3. vždy okresní soud.
 4. vždy krajský soud.
 5. vrchní soud.

207/Smlouvou o dílo:

 1. se objednatel zavazuje k provedení určitého díla a zhotovitel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla
 2. se pouze zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a nemůže zhotovením pověřit jinou osobu
 3. se objednatel nemusí zavázat k zaplacení ceny za provedení díla
 4. se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží určené jednotlivě a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu
 5. se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a může tímto pověřit i jinou osobu

208/Povinnosti skladovatele ve smlouvě o skladování není:

 1. uložit věc
 2. opatrovat věc
 3. převzít věc
 4. převzetí věci písemně potvrdit
 5. bezplatně skladovat věc

209/O smlouvě o zprostředkování platí:

 1. zájemce se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zprostředkovatel měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zprostředkovatel se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu
 2. zprostředkovatel není povinen sdělovat zájemci okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy
 3. zprostředkovateli nevzniká nárok na provizi, je-li uzavřena smlouva, jež je předmětem zprostředkování
 4. zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu
 5. zprostředkovatel není povinen pro potřebu zájemce uschovat doklady, jež nabyl v souvislosti se zprostředkovatelskou činností

210/V řízení o určení a popření otcovství je místně příslušný

 1. vždy obecný soud dítěte.
 2. obecný soud dítěte a není-li možné jej určit, je pro řízení příslušný obecný soud matky.
 3. obecný soud dítěte a není-li možné jej určit, je pro řízení příslušný obecný soud popírajícího otce.
 4. vždy obecný soud předpokládaného otce.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

211/Právo stavby je:

 1. věc movitá.
 2. není věcí.
 3. je věcí sui generis.
 4. věc nemovitá.
 5. žádná z uvedených možností není správná.

212/Na směnce je peněžní suma vyjádřena ciferně částkou 950 000 Kč a slovy pak „devět set padesát korun“. O směnce platí, že je:

 1. platná a zní na částku 950 000 Kč
 2. platná a zní vždy na částku vyšší
 3. neplatná pro rozpor v peněžní sumě
 4. platná a zní na částku 950 Kč
 5. neplatná pro neurčitost směnky

213/Mezi podstatné náležitosti směnky vlastní podle zákona směnečného a šekového patří:

 1. označení, že jde o směnku, bezpodmínečný příkaz zaplatit směnečnou sumu, směnečná suma, jméno směnečníka, doba a místo splatnosti
 2. označení, že jde o směnku, bezpodmínečný slib zaplatit určitou směnečnou sumu, směnečná suma, doba a místo splatnosti
 3. označení, že jde o směnku, bezpodmínečný slib zaplatit směnečnou sumu, směnečná suma, jméno směnečníka, doba a místo splatnosti
 4. označení, že jde o směnku, bezpodmínečný slib zaplatit směnečnou sumu, směnečná suma slovy i čísly, doba a místo splatnosti
 5. označení, že jde o směnku, bezpodmínečný příkaz zaplatit směnečnou sumu, směnečná suma slovy i čísly, doba a místo splatnosti

214/Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích povinnosti vzniká:

 1. dnem ukončení školní docházky
 2. dnem, kdy dosáhne 15 let věku a současně ukončí povinnou školní docházku,
 3. dnem, kdy dosáhne 15 let věku
 4. zletilostí
 5. dnem, kdy dosáhne 18 let věku

 

215/Pracovní poměr vzniká:

 1. dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce
 2. dnem uzavření pracovní smlouvy
 3. dnem, kdy zaměstnanec poprvé přijde na své pracoviště
 4. dnem platnosti pracovní smlouvy
 5. dnem účinnosti pracovní smlouvy

216/Pracovní poměr se zakládá:

 1. pouze pracovní smlouvou
 2. dnem prvního příchodu na pracoviště
 3. pracovní smlouvou nebo jmenováním zpravidla na vedoucí pracovní místo
 4. volbou nebo jmenováním
 5. pouze písemně uzavřenou pracovní smlouvou

217/Pracovní poměr na dobu určitou

 1. je-li sjednán na jeden měsíc, nesmí být sjednána zkušební doba
 2. smí být sjednán poprvé mezi týmiž stranami nejdéle na 3 roky
 3. smí být sjednán nejdéle na 2 roky
 4. nesmí být sjednán s absolventem školy, s osobou pečující o dítě do 3 let věku
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

218/Je- li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než:

 1. 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne podpisu pracovní smlouvy
 2. 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance
 3. 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance
 4. 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne podpisu pracovní smlouvy
 5. 5 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru vedoucího zaměstnance

 

219/Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je možné z důvodu:

 1. nadbytečnosti
 2. zaměstnavatel mu nevyplatil část mzdy do 15 dnů po uplynutí období splatnosti
 3. organizačních změn na pracovišti
 4. nemožnosti plnění pracovněprávních povinností
 5. zaměstnavatel po dobu jednoho měsíce nepřiděloval zaměstnanci práci

 

220/Okamžité zrušení pracovního poměru nastává:

 1. dnem doručení úkonu v písemné formě druhé smluvní straně
 2. po dvouměsíční výpovědní lhůtě
 3. dnem odevzdání písemnosti na poště
 4. dnem, který je na písemnosti uveden jako den odeslání
 5. po tříměsíční výpovědní lhůtě

221/Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr:

 1. se zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou
 2. se zaměstnancem, nezískal-li předem souhlas odborové organizace
 3. s osamělým zaměstnancem nebo zaměstnankyní pečujícími o dítě do 8 let
 4. jestliže nebyl zaměstnanec v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost okamžitého zrušení pracovního poměru
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

222/Povinností zaměstnance vyplývající z pracovního poměru není:

 1. konat práci podle pokynů zaměstnavatele
 2. konat práci osobně
 3. konat práci v rozvržené měsíční pracovní době
 4. konat práci v rozvržené týdenní pracovní době
 5. dodržovat povinnosti vyplývající z pracovního poměru

 

223/Zaměstnavatel může od zaměstnance požadovat informace o:

 1. rodinných a majetkových poměrech
 2. členství v odborové organizaci
 3. původu
 4. které bezprostředně souvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem
 5. sexuální orientaci

 

224/Zaměstnanec není povinen:

 1. bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu o jeho zdravotní stav dovolí
 2. nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době
 3. účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 4. bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci změnu rodinných a majetkových poměrů
 5. podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy

 

225/Mzda zaměstnance:

 1. musí být vždy stanovena v pracovní smlouvě
 2. musí být vždy stanovena v mzdovém výměru
 3. je vždy pouze peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci
 4. je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

226/Zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu:

 1. na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu
 2. která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 3. kterou utrpěl zaměstnanec při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem přiměřeným okolnostem
 4. kterou mu způsobil porušením právních povinností v rámci plnění pracovních úkonů zaměstnavatele zaměstnanec jednající jeho jménem
 5. na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém

 

227/Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu na věcech:

 1. které zaměstnanci obvykle nosí do práce
 2. v hodnotě do 15.000 Kč
 3. které zaměstnanci obvykle nosí do práce a odkládají si je na místě k tomu určeném nebo obvyklém
 4. které zaměstnanci obvykle nosí do práce a nemusí je odkládat na místě k tomu určeném nebo obvyklém
 5. které zaměstnanci obvykle do práce nenosí, pokud jsou v hodnotě do 5.000 Kč

 

228/Jedním z předpokladů odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených věcí je:

 1. zavinění zaměstnance
 2. zničení věci
 3. ústní dohoda
 4. zkáza věci
 5. konkludentní dohoda

229/Povinnými náležitostmi pracovní smlouvy jsou:

 1. funkce, délka zkušební doby, místo výkonu práce
 2. druh práce, místo výkonu práce, mzda
 3. druh práce, místo výkonu práce, den nástupu
 4. funkce, místo výkonu práce, konkurenční doložka
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

230/Pracovní smlouva:

 1. musí být vždy písemná a obsahovat zákonem stanovené náležitosti
 2. u pracovního poměru s délkou do jednoho kalendářního měsíce může být i ústní
 3. obsahuje povinné náležitosti, jimiž jsou funkce, místo výkonu práce a mzda
 4. musí vždy obsahovat ujednání o mzdě či platu
 5. může být uzavřena jen ústně

231/O pracovní smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pokud je sjednána ústně, platí následující tvrzení:

 1. zaměstnanec se může dovolat její relativní neplatnosti, jen bylo-li již započato s plněním
 2. lze ji dodatečně uzavřít v písemné formě
 3. zaměstnavatel může být sankcionován Českomoravskou konfederací odborových svazů
 4. nedojde ke vzniku pracovního poměru
 5. zaměstnanec se nemůže dovolat její neplatnosti

232/Dohoda o pracovní činnosti:

 1. může být sjednána i ústně
 2. dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin
 3. dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jen když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin
 4. nemusí obsahovat dobu, na kterou se dohoda uzavírá
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

233/Pro dohodu o provedení práce platí následující tvrzení:

 1. u téhož zaměstnance lze odpracovat jen 150 hodin
 2. maximum ročně odpracovaných hodin je 300
 3. minimální počet odpracovaných hodin je 150
 4. maximum ročně odpracovaných hodin je 150
 5. minimální počet odpracovaných hodin je 300

234/Pracovní poměr nemůže být rozvázán:

 1. dohodou
 2. výpovědí
 3. okamžitým zrušením
 4. okamžitým přerušením ve zkušební době
 5. zrušením ve zkušební době

235/Skončení pracovního poměru:

 1. zaměstnavatel je povinen do dohody o rozvázání pracovního poměru uvést odůvodnění, jestliže jej o to zaměstnanec požádá
 2. zaměstnanec musí podat výpověď písemně a odůvodnit ji
 3. zaměstnanec má právo na odstupné, podal-li výpověď z tzv. kvalifikovaných důvodů
 4. pracovní poměr může být rozvázán jen výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

236/O výpovědi zaměstnanci z pracovního poměru platí následující tvrzení:

 1. důvod výpovědi může být dodatečně měněn
 2. může být bez udání důvodu
 3. může mít jakoukoli formu
 4. může být dána z jakéhokoliv důvodu
 5. musí být písemná

 

237/Výpověď zaměstnavatele je platná, pokud je daná:

 1. zaměstnankyni, která je těhotná a závažným způsobem porušila svoje povinnosti
 2. zaměstnankyni na mateřské dovolené z důvodu nadbytečnosti
 3. rodiči na rodičovské dovolené, protože se ruší zaměstnavatel
 4. pro nadbytečnost za předpokladu, že nadbytečného pracovníka nesmí vybírat zaměstnavatel
 5. pro nadbytečnost, která nemusí nastat v důsledku organizačních změn

238/Zrušení pracovního poměru se zaměstnancem ve zkušební době:

 1. musí být dáno alespoň 3 dny před skončením zkušební doby
 2. musí být doručeno nejpozději poslední den zkušební doby
 3. musí být dáno ze zákonem stanovených důvodů
 4. musí být dáno nejdříve poslední den zkušební doby
 5. musí být dáno ústně na pracovišti

239/Zkušební doba:

 1. musí být sjednána písemně, může být dodatečně prodloužena, je-li sjednána kratší než 3 měsíce
 2. je povinná, i pokud nebyla sjednána
 3. u vedoucího zaměstnance nesmí být delší než 6 po sobě jdoucích měsíců
 4. může být sjednána jak u pracovních smluv, tak u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 5. o dobu celodenní dovolené se neprodlužuje

 

240/Ochranná doba, kdy se zakazuje dát zaměstnanci výpověď, není:

 1. doba, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce
 2. doba, kdy je zaměstnankyně těhotná
 3. doba dočasné pracovní neschopnosti z důvodu úmyslného zneužití návykových látek
 4. doba, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán poskytovatelem pracovnělékařských služeb na základě lékařského posudku dočasně nezpůsobilým pro noční práci
 5. doba, kdy zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou

241/Přeložit zaměstnance:

 1. lze i bez jeho souhlasu
 2. lze i za situace, pokud to nezbytně nevyžaduje provozní potřeba zaměstnavatele
 3. lze jen s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba
 4. lze i bez jeho souhlasu a v rámci zaměstnavatele
 5. lze i mimo rámec zaměstnavatele

242/Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, jestliže:

 1. pečuje o nezletilé dítě do 3 let a zaměstnavatele o převedení písemně požádá
 2. to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním
 3. požádá-li o převedení těhotná zaměstnankyně
 4. bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

243/V dohodě o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí:

 1. musí být uvedena hmotnost věci
 2. musí být určen účel svěření
 3. musí být identifikována svěřená věc
 4. nemusí být určena doba, na kterou se dohoda uzavírá
 5. musí být zobrazena svěřovaná věc

 

244/Délka směny nesmí přesáhnout:

 1. 16 hodin
 2. 14 hodin
 3. 10 hodin
 4. 12 hodin
 5. 15 hodin

 

245/Za výkon práce se nepovažuje doba:

 1. dovolené
 2. kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek
 3. rodičovské dovolené
 4. kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí
 5. kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance

 

246/Přestávka v práci na jídlo a oddech:

 1. poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se započítávají do pracovní doby
 2. přestávku v práci na jídlo a oddech lze poskytnout na začátku a konci pracovní doby
 3. zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 20 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4 hodinách nepřetržité práce
 4. zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

247/Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu mimo obvod obce pouze po dohodě s ním. Souhlas s vysláním musí být:

 1. vždy ke každé cestě, jedná-li se o osamělého zaměstnance pečujícího o dítě do 15 let
 2. udělen vždy již v pracovní smlouvě
 3. vždy písemný
 4. dán až po skončení zkušební doby
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

248/Konkurenční doložka nesmí obsahovat:

 1. ujednání o smluvní pokutě
 2. dobu trvání méně než 1 rok po skončení zaměstnání
 3. nemožnost výpovědi ze strany zaměstnance pro nevyplacení peněžitého vyrovnání
 4. ujednání o peněžitém vyrovnání ve výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku
 5. ujednání o možnosti odstoupení zaměstnavatele po dobu trvání pracovního poměru

249/Zaměstnavatel je povinen:

 1. projednat s odborovou organizací souhlasně předem výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
 2. projednat s odborovou organizací souhlasně předem okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
 3. projednat s odborovou organizací předem výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
 4. projednat s odborovou organizací předem výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, souhlas odborové organizace se nevyžaduje
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

250/Co je bossing:

 1. šikana ze strany vedoucího zaměstnance
 2. šikana ze strany podřízených
 3. výčet práv a povinností vedoucího zaměstnance
 4. výčet práv a povinností podřízeného zaměstnance
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

251/Co je mobbing:

 1. zajištění mobility zaměstnanců
 2. sdílení služebních vozidel
 3. utužování pracovního kolektivu společnými aktivitami mimo pracovní dobu
 4. šikana ze strany spoluzaměstnanců
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

252/Švarcsystém je:

 1. nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou
 2. práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 3. práce u téhož zaměstnavatele na základě více pracovních smluv
 4. nelegální práce bez uzavření smlouvy
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná


 

253/Byl-li uzavřen církevní sňatek:

 1. nelze současně uzavřít občanský sňatek
 2. je nutno následně učinit prohlášení o uzavření manželství před matričním úřadem
 3. je k jeho platnosti nutno následně uzavřít občanský sňatek
 4. nebyli snoubenci povinni prokázat, že jejich dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné
 5. nelze jej následně rozvést

254/Poskytování peněžních a jiných prostředků na náklady společné domácnosti jedním z manželů:

 1. může být zcela nebo zčásti vyváženo osobní péčí o společnou domácnost a děti druhým z manželů
 2. nemůže být nikdy zcela vyváženo osobní péčí o společnou domácnost a děti druhým z manželů
 3. může být vyváženo výkonem náročného povolání druhým z manželů
 4. by mělo být vždy alespoň zčásti vyváženo osobní péčí o společnou domácnost a děti druhým z manželů
 5. je jeho povinností, neplní-li ji, rozhodne i bez návrhu druhého manžela soud

 

255/Nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při výkonu rodičovské odpovědnosti, rozhodne:

 1. orgán sociálněprávní ochrany dětí
 2. soud
 3. osoba pověřená orgánem sociálněprávní ochrany dětí
 4. rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče
 5. dítě, dosáhlo-li věku 15 let

256/Rodičovskou odpovědnost:

 1. nemůže soud rozhodnutím pozastavit
 2. nemůže soud rozhodnutím omezit
 3. soud jí nemůže rozhodnutím zbavit
 4. nemůže orgán sociálněprávní ochrany dětí pozastavit
 5. může orgán sociálněprávní ochrany dětí pozastavit

257/Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí ……… (doplňte) dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky.

 1. dvoustého
 2. čtyřstého
 3. třístého
 4. stopadesátého
 5. žádná z výše uvedených odpovědí není správná

258/Účastníkem řízení o osvojení není:

 1. osvojenec.
 2. zákonný zástupce osvojence.
 3. má-li osvojenec sourozence, pak ten sourozenec.
 4. osvojitel.
 5. s výjimkou § 432 zákona o zvláštních řízeních soudních rodiče osvojence.

 

259/Dohoda o styku rodičů s dítětem ……. (doplňte) schválení soudu.

 1. nepotřebuje
 2. potřebuje
 3. zákon o rodině danou problematiku neupravuje
 4. potřebuje, je-li dítě nezletilé
 5. nepotřebuje, mají-li oba rodiče skutečné bydliště v jedné obci

260/Styk dítěte s rodičem:

 1. nemůže soud omezit ani zakázat
 2. může soud pouze omezit
 3. je nutno řešit soudním rozhodnutím
 4. může soud omezit nebo i zakázat
 5. je nevynutitelný
 

261/V případě rozvodu rodičů nezletilých dětí je vždy nutno:

 1. soudně upravit výkon rodičovské odpovědnosti
 2. soudně upravit styk rodičů s nezletilými dětmi
 3. upravit výživné na nezletilé děti a manžela, kterému budou děti svěřeny do výchovy
 4. mimosoudně upravit poměry k nezletilým dětem a majetkové poměry rodičů pro dobu po rozvodu
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

262/Styk rodičů s nezletilým dítětem v době po rozvodu:

 1. musí být upraven soudem; tento buď rozhodne bez návrhu, nebo schválí dohodu rodičů
 2. soud upraví, vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině
 3. soud upravuje pouze na návrh opatrovníka dítěte
 4. upravený mimosoudní dohodou rodičů nemůže být změněn soudním rozhodnutím
 5. vždy sleduje orgán sociálněprávní ochrany dětí

263/Pokud jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, zásadně platí, že:

 1. manželství nemůže být rozvedeno
 2. je to pouze jeho procesní stanovisko
 3. druhý manžel ho o souhlasu k rozvodu musí přesvědčit
 4. stanoví soud manželům lhůtu, ve které se musí pokusit o obnovu manželského soužití
 5. soud vždy nařídí setkání s mediátorem

264/Soud k návrhu jednoho z manželů, ke kterému se druhý manžel připojí, manželství:

 1. vždy rozvede
 2. vždy rozvede, pokud manželství trvalo alespoň 1 rok a manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí
 3. nerozvede, dokud mu není předloženo pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a otázky bydlení manželů pro dobu po rozvodu
 4. nemůže rozvést, bylo-li by to v rozporu se zájmem nezletilých dětí manželů, daným zvláštními důvody
 5. nerozvede, není-li druhý manžel schopen sám se živit

265/Druh může osvojit dítě své družky:

 1. ano, vždy
 2. jen, pokud spolu žijí více než 1 rok ve společné domácnosti
 3. jen, pokud spolu žijí více než 3 roky ve společné domácnosti
 4. jen, pokud nemá vlastní děti
 5. žádná z výše uvedených odpovědí není správná

266/Tzv. tvrdostní klauzule u rozvodu manželství znamená:

 1. že manželství nelze vůbec rozvést
 2. že manželství lze rozvést až po uplynutí lhůty tříletého odděleného soužití
 3. že manželství lze rozvést až po uplynutí jednoletého odděleného soužití
 4. že jednomu z manželů je v rozsudku přiznána vina na rozvratu manželství
 5. žádná z výše uvedených odpovědí není správná

267/V řízení ve věcech péče soudu o nezletilé soud nerozhoduje

 1. ve věcech jména a příjmení nezletilého dítěte.
 2. ve věcech výživy nezletilého dítěte.
 3. ve věcech přibližného data početí nezletilého dítěte.
 4. ve věcech ochranných opatření.
 5. ve věcech přiznání svéprávnosti nezletilého dítěte.

268/Dovolání je přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé zákona o zvláštních řízeních soudních, ledaže jde o:

 1. rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské péče.
 2. pozastavení nebo omezení výkonu rodičovské odpovědnosti.
 3. určení nebo popření rodičovství.
 4. nezrušitelné osvojení.
 5. ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná.

269/Kdy je vykonatelné rozhodnutí o předběžném opatření upravující poměry dítěte dle zákona o zvláštních řízeních soudních, kterým bylo návrhu vyhověno:

 1. jeho vydáním.
 2. jeho doručením účastníkům řízení.
 3. po uplynutí 15 denní lhůty od jeho doručení.
 4. po uplynutí 3 denní lhůty od jeho doručení.
 5. ani jedna z výše uvedených odpovědí není správně.

270/Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby:

 1. pokud děti nejsou samy schopny se živit, nejdéle však do 26 let jejich věku
 2. pokud děti nejsou samy schopny se živit, vždy však, pokud jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání u příslušného úřadu práce
 3. vždy pokud děti nejsou samy schopny se živit a připravují se studiem na své budoucí povolání, nejdéle však do 26 let jejich věku
 4. pokud děti nejsou samy schopny se živit
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

271/Vyživovací povinnost rodičů ke zletilým dětem:

 1. upraví soud i bez návrhu, došlo-li ke změně poměrů
 2. upraví soud vždy jen na návrh
 3. upraví soud vždy po dosažení zletilosti dítěte, které není schopno živit se samo
 4. upraví soud i bez návrhu, jestliže bylo doposud výživné upraveno rozhodnutím soudu, rodiče dítěte však spolu přestali žít a dítě není v důsledku studia schopno živit se samo
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

272/Vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely:

 1. trvá po celou dobu manželství
 2. nemá přednost před vyživovací povinností dětí vůči rodičům
 3. nemůže být předmětem soudního řízení
 4. není zákonem o rodině upravena
 5. trvá pouze po dobu vedení společné domácnosti

273/Účastníkem při projednání pozůstalosti nemůže být:

 1. vykonavatel závěti.
 2. neopominutelný dědic.
 3. zůstavitel.
 4. správce pozůstalosti.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

274/Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce:

 1. po dobu 2 let od narození dítěte hradit výživu a náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím
 2. přispívat přiměřeně na výživu po dobu 2 let od narození dítěte a na náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím
 3. zajistit slušnou výživu po dobu 2 let od porodu dítěte a hradit náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím
 4. hradit příspěvek na výživu její i nezletilého dítěte a hradit náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

275/Které řízení lze zahájit i bez návrhu?

 1. řízení o úschovách.
 2. řízení ve věci péče o nezletilé dítě.
 3. řízení o soudním prodeji zástavy.
 4. řízení o povolení uzavřít manželství.
 5. ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná.

276/Rodič zbavený rodičovské odpovědnosti:

 1. nemá ani vyživovací povinnost k dítěti
 2. má i nadále vyživovací povinnost k dítěti
 3. má vyživovací povinnost, jen když on i dítě nadále žijí ve společné domácnosti
 4. má vyživovací povinnost jen, když o dítě projevuje zájem
 5. má vyživovací povinnost k dítěti, pokud jeho čistý měsíční příjem činí alespoň dvojnásobek životního minima jednotlivce

277/Za právnickou osobu podle § 21 občanského soudního řádu nejedná:

 1. člen statutárního orgánu.
 2. zaměstnanec, který byl statutárním orgánem pověřen.
 3. vedoucí odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se závodu.
 4. prokurista společnosti.
 5. žádná z výše uvedených odpovědí není správná.

278/Tzv. smluvený rozvod lze realizovat:

 1. kdykoli za trvání manželství
 2. pokud manželství trvalo alespoň 6 měsíců
 3. nikdy
 4. zjistí-li soud příčiny rozvratu manželství
 5. žádná z výše uvedených odpovědí není správná

279/Nejsou-li rodiče zákonnými zástupci dítěte:

 1. dítě zastupuje kolizní opatrovník
 2. dítě zastupuje poručník
 3. dítě zastupují prarodiče
 4. dítě zastupuje vždy některý příbuzný
 5. žádná z výše uvedených odpovědí není správná

280/Rodiče zastupují nezletilé dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé, kromě případu:

 1. jde-li o právní úkon ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů
 2. jde-li o nabytí majetku od třetí osoby schválené soudem
 3. jde-li o nabytí nemovitosti
 4. jde-li o správu jmění dítěte
 5. zastupují dítě při všech právních úkonech bez výjimky

 

281/Nezletilé dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo:

 1. obdržet potřebné informace a být slyšeno v každém řízení, ve kterém se rozhoduje o podstatných záležitostech týkajících se jeho osoby
 2. svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a o těchto záležitostech spolurozhodovat a podávat návrhy v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje
 3. obdržet potřebné informace, svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby, přičemž jeho názor je rozhodujícím v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje
 4. účastnit se samostatně každého řízení, ve kterém se rozhoduje o podstatných záležitostech týkajících se jeho osoby
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

282/Tzv. sankční výživné rozvedeného manžela se uplatní:

 1. bez časového omezení, není-li rozvedený manžel schopen sám se živit
 2. nejdéle po tři roky od rozvodu manželství
 3. nejdéle po pět let od rozvodu manželství
 4. do uzavření dalšího sňatku povinným manželem
 5. žádná z výše uvedených odpovědí není správná

283/Když se dítě narodí do 180. dne od uzavření manželství:

 1. domněnka, že otec je manžel matky, se neuplatní
 2. manžel matky je vždy zapsán do matriky jako otec dítěte
 3. lze po dohodě manžela a jiného muže zapsat do matriky tohoto muže
 4. musí matka uvést do matriky, zda je otcem manžel nebo jiný muž
 5. žádná z výše uvedených odpovědí není správná

284/Doručovacím orgánem není:

 1. soudní doručovatel.
 2. orgán Justiční stráže.
 3. soudní exekutor.
 4. provozovatel poštovních služeb.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

285/Dojde-li k výkonu rozhodnutí o styku s nezletilým dítětem a povinný neplní povinnost uloženou soudem, soud mu uloží pokutu až do výše:

 1. 10.000,-Kč u každé jednotlivé pokuty
 2. 30.000,-Kč
 3. 50.000,-Kč u každé jednotlivé pokuty
 4. 100.000,-Kč v souhrnu všech udělených pokut
 5. výkon rozhodnutí se provádí jiným způsobem

286/K řízení o vypořádání společného majetku nebo zrušení společného nájmu bytu mezi bývalými manželi je výlučně příslušný soud:

 1. v jehož obvodu má bydliště žalovaný
 2. v jehož obvodu má bydliště žalobce
 3. který rozhodoval o rozvodu
 4. dle dohody účastníků řízení
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

287/Manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela:

 1. v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění
 2. ve všech jeho záležitostech, bez ohledu na výši plnění
 3. není oprávněn jej zastupovat
 4. rozsah záležitostí, v nichž je oprávněn k zastupování, je dán písemnou dohodou mezi manželi
 5. a zavazovat jej až do výše 500.000 Kč

288/Je jednou z možností zániku práva na výživné rozvedeného manžela poskytnutí jednorázové částky na základě písemné smlouvy?

 1. ne, pro rozpor s dobrými mravy
 2. ne, pro rozpor s principem smluvní volnosti
 3. ne
 4. ano
 5. ano, pokud byla uzavřena v rámci mediace

289/Doručenka nemusí obsahovat:

 1. označení soudu, který písemnost předal k doručení.
 2. označení doručujícího orgánu.
 3. označení doručované písemnosti.
 4. označení adresáta a adresy, na niž má být písemnost doručena.
 5. ani jedna z uvedených možností není správná.

290/Proti pohledávkám na výživné je započtení možné:

 1. jednostranným právním úkonem
 2. vždy jen dohodou
 3. jen dohodou, ale proti pohledávkám na výživné, které je poskytováno nezletilým dětem, není započtení přípustné
 4. pokud s tím vyslovil souhlas soud ve zvláštním řízení
 5. po vyjádření orgánu sociálněprávní ochrany dětí, jde-li o výživné poskytované nezletilým dětem

291/Schválení mediační dohody soudem upravuje:

 1. občanský soudní řád.
 2. zákon o mediaci.
 3. soudní řád správní.
 4. zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
 5. žádná z výše uvedených variant není správná.

292/Stranou v řízení nemůže být:

 1. žalobce.
 2. žalovaný.
 3. žalobce ani žalovaný.
 4. soudní znalec.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

293/Spotřebitelské smlouvy mohou být uzavřeny na dálku:

 1. nikdy
 2. pouze v případě kupních smluv
 3. pouze v případě smluv o dílo
 4. za zákonem stanovených podmínek
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

294/Odvolání je přípustné proti:

 1. usnesení, jímž se upravuje vedení řízení.
 2. usnesení, jímž byl schválen smír.
 3. usnesení, jímž bylo rozhodnuto, že doručení je neúčinné.
 4. usnesení, jímž byl žalovaný vyzván, aby se vyjádřil.
 5. ani jedna z výše uvedených možností není správná.

295/Spotřebitel v rámci spotřebitelských smluv, jde-li o smlouvy distanční a smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání:

 1. je oprávněn v zákonné lhůtě odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce
 2. je oprávněn v zákonné lhůtě odstoupit od smlouvy s odpovídající sankcí
 3. není oprávněn odstoupit v žádné lhůtě
 4. je silnější stranou
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

296/Odvolání z hlediska obsahových náležitostí nemusí obsahovat:

 1. proti kterému rozhodnutí směřuje.
 2. v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá.
 3. v čem se spatřuje nesprávnost rozhodnutí.
 4. čeho se odvolatel domáhá.
 5. ani jedna z výše uvedených možností není správná.

297/Spotřebitel není oprávněn odstoupit od:

 1. žádné spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku
 2. spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku v prvních 10 dnech od uzavření smlouvy
 3. spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku, pokud je dodávka upravena podle jeho přání
 4. spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku, pokud si dodávku nepřevzal
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

298/Spotřebitelem je označován/a pro účely zákona o ochraně spotřebitele:

 1. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání
 2. fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění
 3. jakýkoli kupující
 4. právnická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti
 5. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci samostatného výkonu svého povolání

299/Dovoláním:

 1. se napadá rozhodnutí orgánu prvního stupně.
 2. lze napadnout závěrečné rozhodnutí okresního soudu.
 3. lze napadnout jakékoliv správní rozhodnutí podle občanského soudního řádu.
 4. lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
 5. všechny uvedené možnosti jsou správné.

 

300/Prodávající není dle zákona o ochraně spotřebitele povinen:

 1. prodávat výrobky ve správné hmotnosti
 2. prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti
 3. prodávat výrobky za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy
 4. prodávat výrobky a poskytovat služby na území celé ČR
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

301/Nekalými obchodními praktikami není:

 1. jednání vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče, které je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování
 2. klamavé obchodní praktiky
 3. agresivní obchodní praktiky
 4. internetový prodej a reklama
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

302/Aby byla obchodní praktika označena za klamavou, musí při ní uvedený údaj být:

 1. vždy pouze nepravdivý
 2. sám o sobě pravdivý, avšak způsobilý vzhledem k okolnostem a souvislostem užití uvést spotřebitele v omyl
 3. pouze klamavou reklamou
 4. pravdivý
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

303/Při posuzování, zda se jedná o agresivní obchodní praktiku, se nezkoumá:

 1. načasování, místo a doba trvání obchodní praktiky
 2. vědomé využití nepříznivé situace spotřebitele
 3. hrozba protiprávním jednáním
 4. subjekt, který toto jednání vykonává
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

304/Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele nevykonává:

 1. Česká obchodní inspekce
 2. Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 3. obecné živnostenské úřady
 4. Policie ČR
 5. Česká národní banka

 

305/Spotřebitelem dle zákona o ochraně spotřebitele rozumíme:

 1. fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
 2. fyzickou i právnickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
 3. právnickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
 4. obchodní korporaci
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 


 

306/Soud hodnotí důkazy:

 1. dle jejich významu určeného hierarchií důkazních prostředků danou zákonem
 2. aniž by byl povinen přihlížet k tomu, co k důkazům uvedli účastníci řízení
 3. dle volného uvážení s tím, že největší váhu musí přikládat veřejným listinám
 4. tak, že nejdříve před jejich provedením předběžně posoudí jejich význam pro posouzení věci a jejich pravděpodobnou věrohodnost a následně tyto zhodnotí podle jejich skutečného provedení
 5. podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti

307/Jednání před civilním soudem:

 1. není veřejnosti přístupné
 2. je přístupné pouze účastníkům a osobám blízkým účastníkům
 3. je veřejnosti přístupné, s výjimkou jednání v rámci rozvodových řízení
 4. je veřejnosti přístupné, pokud soud nerozhodne o opaku z důvodu ochrany utajovaných informací, obchodního tajemství, důležitých zájmů účastníků nebo mravnosti
 5. není přístupné dětem

308/Občanský soudní řád nese číselné označení:

 1. 1999/63 Sb.
 2. 1990/63 Sb.
 3. 1990/64 Sb.
 4. 89/2012 Sb.
 5. žádná z uvedených možností není správná.

 

309/V řízení před soudem v civilní věci může být účastník zastoupen:

 1. jedním nebo dvěma advokáty
 2. pouze jedním procesním zástupcem
 3. neomezeným počtem zástupců
 4. jedním nebo dvěma obecnými zmocněnci
 5. soudním exekutorem

310/Za právnickou osobu v civilním soudním řízení nikdy nemůže jednat:

 1. prokurista
 2. člen statutárního orgánu
 3. zaměstnanec
 4. osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby
 5. vedoucí odštěpného závodu

 

311/Žalovaný v civilním soudním řízení:

 1. se musí zúčastnit projednání vždy osobně
 2. může být při jednání zastoupen výhradně advokátem
 3. může mít v téže věci dva a více zástupců
 4. může být vždy zastoupen právnickou osobou (např. advokátní kanceláří) na základě písemné plné moci
 5. se může dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu

312/V insolvenčním řízení rozhoduje jako soud prvního stupně:

 1. okresní soud
 2. krajský soud
 3. vrchní soud
 4. Nejvyšší soud ČR
 5. Ústavní soud ČR

 

313/O dovolání rozhoduje:

 1. krajský nebo vrchní soud, podle toho, který soud vydal napadené rozhodnutí
 2. vždy vrchní soud
 3. vždy Nejvyšší správní soud ČR
 4. vždy Nejvyšší soud ČR
 5. vždy Ústavní soud ČR

314/V řízení před okresním soudem rozhoduje:

 1. vždy samosoudce
 2. samosoudce a v případech stanovených zákonem senát
 3. vždy senát skládající se z jednoho soudce a dvou přísedících
 4. vždy senát skládající se ze tří soudců
 5. vždy senát skládající se z pěti soudců

315/Tzv. procesní plná moc je:

 1. plná moc s přesně vymezenými úkony, které je její držitel v řízení oprávněn provádět za zastoupeného
 2. plná moc udělovaná daňovým poradcům pro podání daňového přiznání
 3. plná moc udělovaná libovolné fyzické osobě pro konkrétní ústní jednání před soudem
 4. plná moc udělovaná exekutorům za účelem zajištění majetku žalovaného
 5. plná moc udělovaná pro celé řízení

 

316/Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného civilního soudního řízení mj. ve věci:

 1. pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti
 2. peněžitého plnění nad 1.000.000,- Kč
 3. určení neplatnosti nájemní smlouvy
 4. sousedských sporů
 5. sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

317/Ti, kteří nehovoří českým jazykem:

 1. nemohou být účastníky řízení před soudy v ČR
 2. mají právo, aby v řízení rozhodoval soudce hovořící jejich mateřským jazykem
 3. mají právo, aby se řízení konalo před soudem státu, jehož úředním jazykem je jejich mateřský jazyk
 4. mají právo na ustanovení tlumočníka
 5. se musí v jazyce českém naučit a přednést před soudem alespoň závěrečný návrh

318/Zástupce účastníka řízení musí oprávnění k zastupování doložit:

 1. do 3 dnů od jeho udělení
 2. při prvním úkonu, který ve věci učiní
 3. do zahájení ústního jednání
 4. do započetí dokazování
 5. do nabytí právní moci rozhodnutí ve věci

319/Při rozhodování v senátu:

 1. jsou přísedící pouze poradci soudce, kteří ve věci fakticky nerozhodují
 2. má soudce při rozhodování 2 hlasy, přísedící 1 hlas
 3. mají soudce i přísedící při rozhodování po 1 hlasu
 4. rozhodují vždy 3 soudci, institut přísedících se v právním řádu ČR neuplatňuje
 5. přísedící rozhodují pouze o skutkových otázkách, soudce o právních

320/Předběžně vykonatelnými rozsudky jsou:

 1. rozsudky odsuzující k plnění výživného
 2. rozsudky o vypořádání společného jmění manželů
 3. rozsudky ve všech věcech, v nichž lze uzavřít smír
 4. rozsudky ve věcech ochrany osobnosti
 5. předběžně vykonatelné rozsudky český právní řád nezná

321/Nalézací řízení sporné je charakteristické:

 1. neveřejností ústního jednání před soudem
 2. povinností soudu vyhledat a provést důkazy k úplnému zjištění skutkového stavu
 3. tím, že důkazní břemeno nese žalovaný
 4. tím, že ho lze zahájit výhradně na návrh jedné ze stran sporu
 5. tím, že soud nesmí poučovat účastníky o jejich procesních právech v zájmu zachování rovnosti zbraní

322/Nalézací řízení nesporné je charakteristické:

 1. povinností soudu zjistit přesně a úplně skutkový stav
 2. nezbytnou účastí státního zástupce jako účastníka řízení
 3. tím, že nemůže být zahájeno z úřední povinnosti
 4. tím, že soud nesmí vyhledávat důkazy nad rámec návrhů účastníků řízení
 5. tím, že se jeho průběhu zásadně nekoná ústní jednání před soudem

323/Alternativou k ukončení sporného řízení rozsudkem je:

 1. usnesení o schválení soudního smíru
 2. usnesení o předání spisu k rozhodnutí rozhodci vybranému soudem
 3. odložení spisu bez vydání rozhodnutí v bagatelních sporech
 4. uzavření ústní dohody před asistentem předsedy soudu
 5. uzavření písemné smlouvy o ukončení soudního sporu mezi spornými stranami a soudcem

324/Soud nemůže rozhodnout o schválení mediační dohody ve formě smíru, pokud:

 1. je dohoda z pohledu soudce pro jednu ze stran nevýhodná
 2. na ní chybí rodná čísla účastníků
 3. je v rozporu s právními předpisy
 4. neobsahuje doložku o vykonatelnosti
 5. není soudu předložena ve třech stejnopisech s platností originálu

325/Pro předsedu senátu neplatí:

 1. může, je-li to vhodné a účelné, nařídit účastníkům řízení první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle na dobu 3 měsíců
 2. rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci, nejdéle do 15 dnů od zahájení smírčího řízení
 3. vybere ze seznamu mediátorů osobu mediátora, pokud se na ní účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou
 4. je-li to s ohledem na povahu věci vhodné, upozorní účastníky na možnost využití mediace
 5. nařídí první setkání s mediátorem usnesením, není proti němu přípustné odvolání

326/Předseda senátu může nařídit účastníkům první setkání se zapsaným mediátorem a zároveň přerušit řízení nejdéle na dobu:

 1. 10 dnů
 2. 30 dnů
 3. 3 měsíců
 4. 6 měsíců
 5. 1 roku

327/Předseda senátu může účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem, a to v rozsahu:

 1. 1 hodiny
 2. 2 hodin
 3. 3 hodin
 4. 5 hodin
 5. 10 hodin

328/Pokud předseda senátu účastníkům řízení nařídí první setkání se zapsaným mediátorem, a strany se bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora:

 1. je mediátor určen náhodným výběrem pomocí speciálního softwaru
 2. vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu
 3. určí předseda senátu závaznou lhůtu, ve které se musí strany dohodnout na osobě mediátora
 4. určí předseda senátu mediátora, jehož sídlo je nejblíže trvalému bydlišti nebo sídlu žalovaného
 5. mediace se nemůže konat a soudní řízení pokračuje

329/Účastník občanského soudního řízení nemůže být zastoupen:

 1. na základě plné moci.
 2. na základě zákona.
 3. na základě ústního pověření.
 4. na základě rozhodnutí.
 5. ani jedna z uvedených možností není správná.

330/Má-li zastoupený pro tutéž záležitost více zástupců, má se za to, že:

 1. musí jednat všichni společně.
 2. musí jednat nadpoloviční většina z nich.
 3. každý z nich může jednat samostatně.
 4. musí jednat kvalifikovaná dvoutřetinová většina z nich.
 5. ani jedna z uvedených možností není správná.

331/Soud rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci:

 1. nejdéle do 7 dnů od zahájení smírčího řízení
 2. nejdéle do 10 dnů od zahájení smírčího řízení
 3. nejdéle do 15 dnů od zahájení smírčího řízení
 4. nejdéle do 90 dnů od zahájení smírčího řízení
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

332/Je-li to vhodné, může předseda senátu ještě před prvním jednáním ve věci:

 1. nařídit první setkání s mediátorem
 2. účastníky řízení upozornit na možnost využití mediace podle zákona o mediaci
 3. podmínit pokračování v zahájeném řízení pokusem vyřešit spor mediací
 4. nařídit první setkání s mediátorem, a za tím účelem přerušit řízení
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

333/Při přípravném jednání předseda senátu:

 1. může účastníkům řízení nařídit první setkání s mediátorem, je-li to účelné a vhodné
 2. vždy nejprve zahájí a provede smírčí řízení
 3. může nařídit účastníkům vyřešit věc za pomoci mediátora, je-li to účelné a vhodné
 4. účastníky řízení vždy upozorní na existenci mediace
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

334/Odmítne-li účastník řízení se bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem:

 1. musí k tomu soud přihlédnout při rozhodování o náhradě nákladů řízení
 2. soud nařídí první setkání s mediátorem opětovně
 3. nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat
 4. soud je povinen účastníkovi vysvětlit principy mediace
 5. hradí vždy náklady řízení

 

335/Smír nelze uzavřít:

 1. v řízení o rozvod
 2. v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 3. v řízení o výživné na rozvedeného manžela
 4. v řízení o zaplacení náhrady škody
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

336/Vhodnost a účelnost navrhovaných a zamýšlených opatření stran nezletilých dětí soud zpravidla konzultuje s:

 1. ředitelem školy a třídním učitelem dítěte
 2. vzdálenějšími příbuznými dítěte
 3. dětským psychologem
 4. příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí
 5. sousedy obeznámenými s poměry v rodině dítěte

337/Pobočka je taková část závodu:

 1. která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost.
 2. která vykazuje výhradně funkční samostatnost.
 3. která vykazuje výhradně hospodářskou samostatnost.
 4. která nemá hospodářskou ani funkční samostatnost, a tak netvoří společný funkční celek.
 5. ani jedna u uvedených možností není správná.

338/Součástí věci není:

 1. klika u dveří.
 2. volant u automobilu.
 3. sekačka ve sklepních prostorech.
 4. první díl z třídílného souboru knih Jaroslava Foglara.
 5. ani jedna z uvedených možností není správná.

339/Cenný papír není:

 1. akcie.
 2. náložní list.
 3. směnka.
 4. šek.
 5. ani jedna z uvedených možností není správná.

340/Tzv. „kolizním opatrovníkem“ je ve věcech péče soudu o nezletilé zpravidla ustanoven(a):

 1. jeden z rodičů dítěte
 2. některý z příbuzných dítěte vyjma rodičů (např. prarodič, teta, strýc apod.)
 3. orgán sociálně-právní ochrany dětí
 4. státní zástupce
 5. osoba zapsaná v seznamu kolizních opatrovníků vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

341/Cenný papír nemůže mít formu:

 1. na doručitele.
 2. na řad.
 3. na jméno.
 4. na viděnou.
 5. ani jedna z uvedených možností není správná.

342/Věcí ve smyslu občanského zákoníku není:

 1. právo stavby.
 2. zahrada bezprostředně přilehlá k domu.
 3. papoušek.
 4. obraz po babičce s významnou osobní hodnotou.
 5. ani jedna z uvedených možností není správná.

343/Příbuzenství:

 1. je vztah vzniklý výhradně pokrevním poutem.
 2. je vztah vzniklý výhradně osvojením.
 3. je vztah vzniklý pokrevním poutem nebo osvojením.
 4. není občanským zákoníkem definováno.
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná.

344/Za schválení mediační dohody uzavřené podle zákona o mediaci se vybírá soudní poplatek ve výši:

 1. 1000 Kč bez zřetele k tomu, co je předmětem mediační dohody
 2. 500 Kč bez zřetele k tomu, co je předmětem mediační dohody
 3. 0 Kč
 4. shodné s výší soudního poplatku vybíraného za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

KOMUNIKACE

345/Podle formy rozdělujeme sociální komunikaci na:

 1. Neverbální, nonverbální a paralingvistiku
 2. Lingvistickou, paralingvistickou a sémantickou
 3. Verbální, neverbální a paralingvistiku
 4. Mluvenou a psanou
 5. Verbální, neverbální, psanou a mluvenou

346/Mimika, gesta, pohledy očí, postoj těla, vzdálenost či tělesný kontakt, které používá mediátor, jsou prostředky:

 1. Verbální komunikace
 2. Neverbální komunikace
 3. Symetrické komunikace
 4. Paralingvistické komunikace
 5. Významu řeči

 

347/Co tvoří komunikační kontext mediace?

 1. Především souhrn sdělovaných významů
 2. Souhrn prvků komunikace, které mediátor používá
 3. Souhrn všech proměnných, ve kterých se komunikace aktuálně uskutečňuje
 4. Pouze emoční naladění účastníků komunikace
 5. Proměnná, která na aktuálně probíhající komunikaci působí nejsilněji

348/Co rozumíme pod pojmem „paralingvistické projevy“?

 1. Soubor neverbálních projevů řeči
 2. Hlasový doprovod mluvené řeči
 3. Význam řeči
 4. Míra srozumitelnosti lingvistického vyjadřování 
 5. Nesrozumitelnost lingvistického vyjadřování

349/Co nepatří mezi bariery v komunikaci?

 1. Porušování občanských práv
 2. Hodnoty a hodnotové vzorce
 3. Percepce sdělení
 4. Hluk prostředí
 5. Nepozornost komunikujících

350/Všechny podněty pocházející z minulosti a přítomnosti, které vstupují do probíhající mediace, nazýváme:

 1. Oblast mediace
 2. Kontext mediace
 3. Koncept mediace
 4. Konotace mediace
 5. Atributy mediace

351/Situační kontext komunikace:

 1. Je hodnocení výstupů z komunikace 
 2. Jsou pouze osoby, mezi nimiž komunikace probíhá
 3. Jsou komunikační situace, v nichž jako komunikující uspějeme 
 4. Je soubor materiálních podmínek ke komunikaci
 5. Je situace a prostředí, ve kterých komunikace probíhá, a které mají vliv na význam sděleného 

352/Kulturním kontextem mediace rozumíme:

 1. Soubor pravidel chování na mediaci, zejména pravidel slušného
 2. Soubor mediačních zvyklostí, tzv. mediační rituály
 3. Soubor kulturních vzorců, které vědomě či nevědomě ovlivňují očekávání účastníků mediace a průběh jednání
 4. Estetické vybavení mediační místnosti
 5. Kulturnost vystupování mediátora

353/Z hlediska efektivní komunikace by mělo být vyjadřování mediátora:

 1. Jednoduché, stručné, zřetelné, přizpůsobené klientům a vhodně načasované
 2. Stručné, jednoduché, zřetelné a odborné
 3. Zřetelné, plynulé, poskytující dostatek informací a spisovné
 4. Stručné, plynulé, uvolněné, přátelské 
 5. Vyjadřování mediátora se zásadami neřídí, vždy je podřízeno klientům

354/Sociální koheze v mediaci:

 1. Je vůle účastníků dodržovat mediační pravidla
 2. Vyjadřuje jistý sociální tlak, který je na účastníky mediace nezáměrně vytvářen
 3. Vyjadřuje soudržnost mediačního systému, výsledek sil, který působí na účastníky mediace, aby v ní setrvali
 4. Vyjadřuje, kdo a v jaké míře se podílí na žádoucích výstupech z mediace
 5. Vyjadřuje rozložení kooperativních a kompetitivních vztahů v mediaci

355/Osobní konstrukty jsou:

 1. Uspořádání osobnosti člověka
 2. Teorie, které si člověk vytváří o tom, jací jsou ostatní. Mají obecnou povahu 
 3. Smyšlenky, o jejichž pravdivosti má člověk potřebu druhé přesvědčit
 4. Teorie, které si člověk vytváří k chápání světa a své zkušenosti. Mají individuální povahu
 5. Předčasné, ukvapené úsudky, které si člověk vytvoří dříve, než náležitě prozkoumá a zváží fakta

356/„Nesnížím mu nájem, pokud nezačne uklízet společné prostory“ je vyjádřením:

 1. Zájmu
 2. Potřeby
 3. Pozice
 4. Předmětu jednání
 5. Tématu

357/Při užití techniky přeformulování postupujeme:

 1. Mluvit o pocitech pozitivně - zdůraznit jiný kontext - použít neutrální, objektivní jazyk
 2. Odhadnout skrytý zájem - použít neutrální, objektivní jazyk - zdůraznit pozitivní cíl
 3. Opatrně shrnout obsah sdělení - požádat druhou stranu, aby se pokusila vcítit do situace – zdůraznit pozitivní cíl
 4. Pozorně vyslechnout obsah sdělení – zaměřit se na jeho pozitivní aspekty – zasadit je do jiného kontextu 
 5. Použít neutrální, objektivní jazyk - ponechat na klientech, jak výrok dále použijí

358/Mezi techniky aktivního naslouchání nepatří:

 1. Shrnutí
 2. Zrcadlení pocitů
 3. Parafrázování
 4. Vysvětlování
 5. Objasňování

359/Pokud mediátor řekne: „Vidím, že jste smutná.“, využil komunikační techniku:

 1. Objasňování
 2. Parafrázování
 3. Zrcadlení pocitů
 4. Empatie
 5. Ocenění

360/Který z následujících výroků mediátora je parafrázování?

 1. Chápu tedy správně, že vám jde o to, aby…
 2. Povězte mi, jak vidíte vaši situaci?
 3. Jsem rád, že jste dospěli ke shodě.
 4. Oceňuji vaši snahu vyřešit situaci co nejlepším způsobem.
 5. Je to takhle v pořádku?

361/Co je účelem objasňujících otázek v mediaci?

 1. Rozhodnout, zda jsou získané informace objektivní 
 2. Objasnit vztah mezi příčinami konfliktu a mediací
 3. Zaměřit pozornost na pozitivně prožívaná témata 
 4. Získat více informací
 5. Zjistit, kde jsou citlivá místa účastníků

362/Uzavřená otázka je:

 1. Typ otázky, která nechává prostor tázanému, aby se rozhovořil
 2. Otázka, kterou se uzavírá rozhovor na dané téma. V mediaci jí ukončujeme jednotlivé fáze mediace
 3. Otázka, při které nečekáme na odpověď
 4. Otázka, která umožňuje nebo vyžaduje jednoznačnou odpověď, většinou pomocí jednoho slova
 5. Otázka, která je velmi krátká a časově omezená

363/Z následujících možností vyberte otevřenou otázku:

 1. Byl jste tam?
 2. S kým jste o tom mluvil?
 3. Máte to rád?
 4. Proč jste tam šel?
 5. Můžete mi k tomu něco říci?

364/Otevřená otázka je:

 1. Každá otázka, kde si lze vybrat z odpovědí „buď“ a „nebo“
 2. Otázka položená mediátorem, na kterou nemusejí účastníci znát ihned odpověď
 3. Například: Dokážete si představit i jiná řešení?
 4. Otázka položená na začátku rozhovoru. Předpokládá zájem účastníků o další komunikaci
 5. Například: Jak rozumíte tomu, co jste právě slyšel?

365/Který z následujících typů otázek není vhodné využívat v procesu mediace?

 1. Otevřené
 2. Sugestivní
 3. Uzavřené
 4. Zjišťovací
 5. Motivační

366/Rozpoznání a vyjádření emocí v mediaci:

 1. Umožní uvolnit napětí a zlepšit efektivitu mediačního procesu
 2. Způsobí nespokojenost účastníků a pokračování v konfliktu
 3. Zajistí plynulý přechod z mediace do psychoterapie
 4. Oslabí rozumové schopnosti účastníků
 5. Neumožní dále emoce potlačit

367/Podpora klientů mediace v projevování emocí způsobí:

 1. Další projevování emocí a prohloubení sporu
 2. Uvolnění napětí a otevřenější komunikaci
 3. Ignorování pozitivních emocí
 4. Zvýšení frustrace a nespokojenosti účastníků
 5. Nepřiměřené prodlužování mediačního procesu

368/Přeformulování sdělení v mediaci umožní:

 1. Setrvat v pozičních výrocích
 2. Přejít k zájmům a potřebám
 3. Skrýt podstatu požadavků
 4. Říci jinými slovy, s čím nesouhlasím
 5. Udržovat pozornost

369/Mezi techniky aktivního naslouchání nepatří:

 1. Škálování
 2. Zrcadlení
 3. Parafrázování
 4. Shrnování
 5. Ocenění

370/Které vyjednávací styly jsou nejčastěji využívány v mediaci?

 1. Poziční
 2. Distributivní
 3. Virtuální
 4. Kooperativní
 5. Kompetitivní

371/V jakých rolích z hlediska komunikace vystupují účastníci mediace?

 1. V rolích komunikanta – vysílají zprávy o svých myšlenkách, pocitech, chování
 2. V rolích komunikátora – vysílají zprávy o svých myšlenkách, pocitech, chování
 3. V rolích objektů a subjektů, které jsou označeny komunikačním jazykem, avšak do samotného řešení konfliktu nevstupují
 4. V rolích komunikátora a komunikanta
 5. V rolích komunikanta – přijímají zprávy, které následně dekódují

372/Při empatickém naslouchání mediátor vyjadřuje:

 1. Sympatie
 2. Souhlas
 3. Porozumění sdělení
 4. Své názory na sdělované
 5. Nestrannost

373/Jak reaguje mediátor na kritiku ze strany klientů:

 1. Reakce na kritiku souvisí se zážitky z dětství, proto je reakce na ni za hranicemi možností mediátora
 2. Mediátor respektuje princip nestrannosti a na kritiku nereaguje.
 3. Mediátor klientům neobjasní důvody, které ho ke kritizovanému jednání vedly.
 4. Mediátor vnímá kritiku jako příležitost k sebereflexi, diskutuje s klienty možnost změny.
 5. Mediátor kritiku vyslechne, nedá na sobě znát, že ho zasáhla a pokračuje směrem, který si s klienty na začátku mediace vytýčil. 

374/Co nepatří k charakteristikám aktivního naslouchání?

 1. Mediátor projevuje zájem o to, co si klient myslí a co cítí
 2. Mediátor nonverbálně povzbuzuje klienta
 3. Mediátor pozorně poslouchá a ze sdělení vyvozuje zobecňující závěry
 4. Mediátor ověřuje, zda sdělenému správně porozuměl
 5. Mediátor poskytuje klientovi zpětnou vazbu

375/Sémantika je:

 1. Věda o významu slov
 2. Nauka o správném řazení slov ve větě
 3. Věda o formách slovních projevů 
 4. Věda o historickém vývoji podoby slov
 5. Zabývá se studiem vztahu slovního projevu k tomu, co se ve skutečnosti děje

376/Co je předpokladem porozumění (pochopení) mezi lidmi?

 1. Abychom si porozuměli, musíme mít určitou míru podobných zkušeností se světem kolem nás i v nás
 2. Abychom si porozuměli, nemusíme používat stejný jazyk
 3. Porozumění mezi lidmi závisí zejména na fyziologickém stavu organismu
 4. Abychom si porozuměli, je potřebné střídání polaritních pozic v komunikaci se vznikem nové kvality
 5. Musí být splněna jednota času, prostoru, děje a podmínky pro vznik expozice

377/Co není účelem otázky v mediaci?

 1. Rozšířit pohled na věc
 2. Stimulovat vědomí vlastní nedokonalosti
 3. Stimulovat zamýšlení se nad tématem
 4. Ověřovat porozumění
 5. Udržovat kontakt a komunikaci

378/Komunikační technika přesvědčování:

 1. Je v mediaci využívána často. Mediátor se snaží klienty motivovat a přesvědčit o potřebě pozitivních změn.
 2. Je v mediaci využívána pouze tehdy, když jedna strana ztrácí zájem o spolupráci.
 3. Není v mediaci využívána
 4. Je v mediaci využívána pouze tehdy, když dohoda, ke které klienti směřují, by nebyla realizovatelná. 
 5. Žádná z uvedených odpovědí není správná.

379/Pokud se klient při tělesném dotyku, např. podávání ruky, vždy chová odtažitě, je to pro mediátora informace, že:

 1. klient nedokáže používat neverbální komunikační prostředky
 2. klientovi jsou tělesné dotyky nepříjemné
 3. klient dostatečně nedbá o svůj zevnějšek
 4. mediace není pro klienta vhodná
 5. klient je uzavřený a bude poskytovat málo informací

380/Co uděláte, když strany v průběhu zjišťovací fáze mediace předkládají návrhy na řešení?:

 1. podpoříme strany, aby se na jednom řešení shodly
 2. vybereme a doporučíme stranám to řešení, které je z našeho pohledu nejlepší
 3. sdělíme, kdy na řešení bude čas, a aby nápad nezapadl, zapíšeme ho na zvláštní papír, který pověsíme na zeď, doplníme jméno, kdo nápad navrhl
 4. sdělíme, kdy na řešení bude čas, a aby nápad nezapadl, zapíšeme ho na zvláštní papír, který pověsíme na zeď, zápis je bez jména strany a je formulován obecně
 5. podpoříme strany, aby dále navrhovaly řešení, a píšeme je všechny na flipchart, na který všichni vidí, nesrozumitelné nápady si dáváme ihned vysvětlit

381/Co je výstupem zjišťovací fáze, kdy mediátor naslouchá stranám?  

 1. návrhy řešení všech účastníků
 2. dílčí dohoda mezi účastníky v jednom sporném bodě
 3. veliké porozumění stran navzájem
 4. mediátorem pojmenované a od účastníků potvrzené předměty jednání
 5. zklidnění situace, uznání viny, omluva a první předměty jednání

382/Co není funkcí komunikace?

 1. informovat
 2. instruovat
 3. pobavit
 4. socializovat

383/Konotace je:

 1. význam komunikace pro rozvoj člověka
 2. význam, který lidé hovořící stejným jazykem připisují určitému slovu, tzv. objektivní význam slova
 3. význam, který konkrétní člověk připisuje určitému slovu nebo prožívání, tzv. subjektivní význam
 4. hádka, prudká výměna názorů
 5. sociální zázemí komunikujících

384/Mezi základní principy facilitace nepatří:

 1. jasná struktura jednání
 2. nestrannost facilitátora
 3. vyvážené zapojování jednajících
 4. racionálnost jednání
 5. nedirektivní řízení jednání

385/Co je úkolem mediátora ve fázi, kdy si strany mají navzájem naslouchat?

 1. dovolit, aby se strany kritizovaly a stále vyprávěly svůj složitý příběh
 2. zajistit, aby si strany sdělily, co nového se dozvěděly, co dříve neslyšely a v čem se chápou
 3. ujistit se, že strany se chtějí dohodnout
 4. umožnit stranám, aby přinášely návrhy, které mohou přinést užitek i druhé straně
 5. umožnit stranám, aby přiznaly, že mají vinu v dané situaci

386/Co vše patří ke struktuře komunikace: 

 1. systém komunikace, formy komunikace, rozsah komunikace
 2. dva a více účastníků komunikace
 3. verbální komunikace, neverbální komunikace, paralingvistika
 4. myšlenky, prožívání, chování
 5. komunikátor, kódování, komuniké, médium, dekódování, komunikant

387/Jakou z inervencí by měl mediátor použít, když klient projeví své emoce?

 1. Vžít se do strany a jeho těžkostí a souhlasem potvrdit, že chápe
 2. Zastavit emoce, apelovat na zdravý rozum a pokračovat v mediaci
 3. Uznat emoce / zrcadlit, ověřit si svůj pohled a pak pokračovat v mediaci
 4. Zastavit emoce, apelovat na zdravý rozum a vyzvat stranu, aby si vše zapsala na papír, protože je to dohodnuté pravidlo
 5. Nechat stranu vypovídat, případně vyplakat a potvrdit, že vše chápe

388/Jaký je postup konstruktivního řešení konfliktu jeho účastníky z hlediska komunikace?

 1. vytvoření vztahu důvěry, vzájemná akceptace, vyjadřování souhlasu, zaměření se na budoucnost 
 2. kladení otázek, objasnění sdělení, získání náhledu na konfliktní situaci
 3. shromáždění a analýza potřebných informací, promyšlení možností řešení, přijetí dohody uspokojující společné zájmy
 4. konstruktivní řešení konfliktu jeho účastníky není pro jejich emoční angažovanost možné

389/Co by mohl mediátor udělat ve chvíli, když strana řekne, že z mediace odchází?

 1. rozloučí se s ním a respektuje pravidlo dobrovolnosti
 2. požádá ho, aby si sedl znovu na své místo, protože ještě není konec
 3. naformuluje „batnu“ a vyzve klienta, aby na dotaz odpověděl
 4. požádá druhou stranu, aby znovu zopakovala, že mediace ještě není u konce a že oba dva musí situaci vyřešit co nejdříve
 5. Rozloučí se s ním a zeptá se, kdy přijde na další mediační sezení

390/Při prvním kontaktu s budoucím klientem po telefonu nastane situace, kdy klient začne vyprávět svůj příběh a svoje těžkosti a mediátor:

 1. Nechá klienta vymluvit až do chvíle, kdy se zklidní a pak se ptá na podrobné detaily situace
 2. Řekne svoje řešení, strany to mohou použít nebo nemusí
 3. Naslouchá klientovi a jeho příběhu až jej zklidní
 4. S respektem ho přeruší, zrcadlí prožitky a domlouvá procesní záležitosti s poznámkou, že si vše řeknou právě při mediaci
 5. Určitě potvrdí, že situace je pro stranu nelehká a dá mu perspektivu jasného nového kvalitnějšího řešení

391/Co udělá mediátor, pokud účastníci mediace vyslovují stížnosti na druhou stranu?

 a)  mediátor stížnosti nekomentuje a snaží se pozornost účastníků posunout k jinému tématu

b)  postupně přeformuluje stížnosti na základě potřeb a zájmů, které jsou za stížnostmi skryty a snaží se objevit oblast společných zájmů stran

c)  cyklickým dotazováním se snaží posoudit či pochopit oprávněnost stížnosti obou stran

d)  stížnosti nekomentuje a teprve když se druhá kritizovaná strana ozve, tak zasáhne a nedovolí napadání strany

e)  mediátor zváží, v které fázi procesu se toto děje, a reaguje, až když se kritika opakuje, protože sleduje, zda to druhé straně opravdu vadí

392/Pokud strana nebo strany požadují na mediátorovi radu - jak by to udělal on, řešil, případně aby potvrdil jejich pohled a řešení, tak mediátor:

 1. řekne svoje řešení, které strany mohou využít
 2. rozzlobí se, že špatně poslouchali, protože on toto nedělá
 3. parafrázuje přání, odvolá se na svoji roli neutrálního prostředníka
 4. parafrázuje přání a odpoví obecně, co lidé obvykle v mediaci dělají
 5. zrcadlí emoce, které v otázce slyší a vysvětlí, co je limitem a co výhodou procesu

mediace


MEDIACE; VYJEDNÁVÁNÍ

393/Návrhy mediátora k řešení připouští:

 1. všechny mediační směry
 2. především transformativní mediace
 3. především evaluativní mediace
 4. nepřipouští žádný mediační směr
 5. především facilitativní mediace

394/Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES se vztahuje:

 1. Všechny členské státy Evropské unie
 2. Všechny členské státy Evropské unie s výjimkou Dánska
 3. Všechny členské státy Evropské unie s výjimkou Německa a Rakouska
 4. Všechny členské státy Evropské unie, včetně Turecka
 5. Všechny členské státy Evropské unie, včetně Turecka a Islandu

395/Směrnice upravující přeshraniční spory v EU v občanských a obchodních věcech zapracovaná do zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, je:

 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES
 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
 3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU
 4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU
 5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/EU

396/Přihlášení se k Evropskému etickému kodexu mediátorů je pro mediátory v občanských i obchodních věcech:

 1. povinné, pouze jsou-li zapsáni v seznamu mediátorů ministerstva spravedlnosti ČR
 2. povinné, pouze jsou-li státními občany zemí EU
 3. dobrovolné
 4. vždy povinné
 5. povinné, pouze jsou-li státními občany zemí EU, Turecka, Islandu nebo Srbska

397/Evropský etický kodex mediátorů:

 1. stanoví podmínky, jejichž splnění je nezbytné pro odstoupení od mediace
 2. upravuje podmínky, za kterých lze od mediace odstoupit pouze v obchodních sporech
 3. neupravuje podmínky, za kterých lze odstoupit od mediace, strany mohou od mediace kdykoli o bez jakéhokoli odůvodnění odstoupit
 4. upravuje podmínky, za kterých mediátor nemůže od mediace odstoupit
 5. stanoví podmínky, za kterých lze od mediace odstoupit v přeshraničních sporech

398/Dobrovolností v mediaci se podle zákona o mediaci rozumí:

 1. svobodnou volbu stran přijímat rozhodnutí a uzavírat dohodu
 2. svobodnou volbu stran z mediace odejít
 3. svobodnou volbu stran v mediaci setrvat nebo z ní odejít a uzavírat dohodu
 4. svobodnou volbu stran do mediace vstoupit a uzavírat dohodu
 5. svobodnou volbu stran v mediaci setrvat nebo z ní odejít, přijímat rozhodnutí a uzavírat dohodu

399/Mediátor dle Evropského etického kodexu mediátorů:

 1. vždy předkládá zúčastněným stranám doklad o své odborné způsobilosti
 2. není povinen předložit doklad o své odborné způsobilosti
 3. předkládá doklad o své odborné způsobilosti pouze na vyžádání zúčastněných stran
 4. je povinen předložit doklad o své odborné způsobilosti pouze v případě mediace v obchodních sporech
 5. předkládá doklad, pokud to vyžadují právní předpisy nebo důvody veřejného pořádku

         

400/Pod pojmem „batna“ v mediaci rozumíme:

 1. nejlepší alternativu k vyjednávané dohodě
 2. nejhorší alternativu k vyjednávané dohodě
 3. nejpravděpodobnější alternativu vyjednávané dohody
 4. variantu nepřijatelnou ani pro jednu ze stran sporu
 5. variantu, kdy jeden získá více než druhý

401/Pod pojmem „watna“ v mediaci rozumíme:

 1. situaci, kdy nelze dále v mediaci pokračovat
 2. nejhorší alternativu vyjednávané dohody
 3. nejpravděpodobnější alternativu vyjednávané dohody
 4. variantu, na níž se shodnou všechny strany sporu
 5. situaci, kdy se strany začínají opět věnovat minulosti

402/Pod pojmem „caucus“ v mediaci rozumíme:

 1. mediace ve dvojici
 2. internetové řešení sporů
 3. informativní schůzka mediátora se žadatelem o mediaci před uzavřením smlouvy o provedení mediace

403/Pod pojmem „ODR“ v mediaci rozumíme:

 1. internetové řešení sporů
 2. zkratku pro komunitní smírčí rady
 3. zkratku pro mediaci v přeshraničních sporech (open district relations)
 4. zkratku pro anglický výraz „opportunity development racio“ užívaný pro vyhledávání dalších variant řešení

404/Pod pojmem „co-mediace“ rozumíme:

 1. internetové řešení sporů
 2. anglický výraz pro smírčí rady (community boards)
 3. anglický výraz označující postup, při kterém mají možnost představitelé určité, nejčastěji etnické komunity, přímo se podílet na projednávání trestných činů, které spáchali její příslušníci, nebo které se odehrály uvnitř této komunity
 4. mediace za účasti dvou a více mediátorů
 5. mediace za účasti více stran

405/Co rozumíme v mediaci termínem „med-arb“?

 1. na počátku mediace je dohodnuto pravidlo, že pokud nebudou strany schopny uzavřít mediační dohodu, využijí služeb arbitra a jeho rozhodnutí přijmou
 2. pokud strany nebudou spokojeny s rozhodnutím arbitra, využijí službu mediace
 3. anglický termín pro tzv. dohodu o nedohodě. Zatím dané téma nechtějí strany sporu řešit nebo se dohodly, že požádají o rozhodnutí určitou autoritu
 4. anglický termín pro jakékoliv alternativní řešení sporu, např. mediace, arbitráž, minitrial

         

406/Výrok „Výhra jedné strany je prohrou pro druhou“ je charakteristický pro:

 1. Distributivní strategii vyjednávání
 2. Kooperativní strategii vyjednávání
 3. Integrativní strategii vyjednávání
 4. Asertivní strategii vyjednávání
 5. Kompromisní strategii vyjednávání

407/Mediátor nevyjadřuje své názory k možnému řešení sporů. Je typický pro:

 1. Všechny mediační styly
 2. Evaluativní mediační styl
 3. Evaluativní i facilitativní mediační styl
 4. Facilitativní mediační styl
 5. žádný mediační styl

408/Mediační zápis je:

 1. shrnutí průběhu mediačního jednání, které se přikládá na vyžádání soudu společně k výsledné mediační dohodě
 2. shrnutí průběhu mediačního jednání, které podléhá mlčenlivosti
 3. shrnutí výsledků mediace, které strany poskytnou k informování veřejnosti (týká se pouze sporů s veřejným prvkem)
 4. soukromé poznámky mediátora
 5. zápis mediátora k vybranému etickému kodexu

409/Povinnost mlčenlivosti se vztahuje podle zákona o mediaci na:

 1. smlouvu o provedení mediace a závěrečnou mediační dohodu
 2. na veškeré písemné dokumenty předložené v rámci mediačního řízení
 3. na všechny informace (písemné, ústní) prezentované v rámci mediačního řízení vyjma těch, o kterých účastníci věděli již před zahájením mediace, nebo si je mohou obstarat zákonným způsobem (mlčenlivost se nevztahuje na závěrečnou mediační dohodu)
 4. na všechny informace (písemné, ústní) prezentované v rámci mediačního řízení vyjma těch, o kterých účastníci věděli již před zahájením mediace, nebo si je mohou obstarat zákonným způsobem (mlčenlivost se nevztahuje na smlouvu o provedení mediace a závěrečnou mediační dohodu)
 5. na všechny informace (písemné, ústní) prezentované v rámci mediačního řízení vyjma těch, o kterých účastníci věděli již před zahájením mediace, nebo si je mohou obstarat zákonným způsobem

410/K čemu je flipchart užitečný?

 1. Pro zápisy kritických poznámek
 2. Pro povzbuzení stran v jejich emocích a pro strukturování témat
 3. Pro přehlednost a zápis všech možných předmětů jednání
 4. Pro přehlednost a poznámky mediátora k předmětům jednání
 5. Pro zápisy možných předmětů jednání, jejich nové strukturování a pro zápis pozičních výroků a požadavků

411/Co nepatří k předmětům jednání?

 1. Kritika a žádosti stran
 2. Potřeby stran
 3. Detailní témata pro praktický život
 4. Téma vztah
 5. Emoce stran

412/Kdy není vhodné využít co-mediaci?

 1. při interetnických mediacích
 2. při podpoře začínajícího mediátora
 3. když je pro strany důležité různé věkové a pohlavní zastoupení mediátorů
 4. při manipulaci stran a tendenci využívat uzavírání koalice s mediátorem
 5. pouze pro zpětnou vazbu mediátora po ukončení mediace

413/K jakému účelu slouží mediátorovi vyhodnocování procesu mediace?

 1. k předání informací z mediace dalším subjektům mimo účastníků mediace
 2. ke zprávě mediátora o jednotlivých účastnících sporu – názor mediátora
 3. k hodnocení obsahu dohody stran
 4. k identifikaci vzdělávacích potřeb mediátora a osobnímu rozvoji mediátora
 5. ke zprávě soudu

414/Mezi techniky vzájemného hodnocení mediátorů po skončení co-mediace NEPATŘÍ:

 1. Hodnocení po skončení mediačního setkání (závěrečné, konečné)
 2. Průběžné hodnocení, zejména o přestávkách
 3. Hodnocení projevů chování a sdělených informací stran
 4. Posouzení chování pro kárné řízení
 5. Sebereflexe jako součást průběžného hodnocení

415/Mezi předmětné (věcné) zájmy patří:

 1. uznání
 2. peníze
 3. neústupnost
 4. mluva
 5. pocit viny a odpuštění, případně omluva

           

416/Mezi takzvané ADR procesy (alternative dispute resolution) nepatří:

 1. soudní řízení
 2. mediace
 3. vyjednávání
 4. med-arb
 5. neutrální posudek

417/Co patří mezi úkoly mediátora:

 1. vědomě zkreslovat podstatné skutečnosti
 2. pomoct účastníkům dosáhnout lepšího porozumění jejich vlastním potřebám a zájmům
 3. ztěžovat úplné a přesné poskytování informací
 4. rozhodnout, kdy strany dosáhly mediační dohody

418/Co NEPATŘÍ mezi principy mediace?

 1. dobrovolnost
 2. důvěrnost
 3. neutralita
 4. nestrannost

419/Co patří k zásadám metody „brainstormingu“?

 1. Zapsat pouze důležité nápady a pak je vyhodnotit dle srozumitelných kritérií
 2. Podporovat kreativitu, vše zapisovat a nehodnotit do chvíle ukončení sběru nápadů
 3. Podporovat kreativitu, zapisovat vše a vyhodnotit bláznivé nápady
 4. Zjistit kvalitu na úkor kvantity nápadů
 5. Podporovat kreativitu, zapsat všechny nápady a vyhodnocení během sběru dat ponechat účastníkům

420/Oproti rozhodčímu řízení mediace:

 1. garantuje soukromí zúčastněných stran a jimi sdílených informací
 2. má dobrovolný charakter (s výjimkou soudně nařízené mediace)
 3. umožňuje volbu osoby, která proces řídí (tj. mediátora)
 4. nezaručuje řešení
 5. umožňuje snadnější odvolání se proti rozhodnutí mediátora

421/Dle zákona o mediaci je mediátor povinen:

 1. navrhovat řešení, resp. po vyžádání tak učinit
 2. neuzavřít smlouvu o mediaci
 3. být zodpovědný za vedení procesu
 4. uzavírat koalici s jednou ze stran, obvykle tou slabší
 5. hodnotit názory, postoje a vzájemné kritiky stran

422/Procesu mediace se nesmí nikdy zúčastnit:

 1. právní zástupce pouze jedné ze stran
 2. pouze jedna sporná strana (vyjma separátních jednání)
 3. více mediátorů než účastníků
 4. nezletilá osoba
 5. svědek

423/Ze zákona o mediaci ČR mediátor není povinen:

 1. poučit strany o tom, že zahájením mediace není dotčeno jejich právo domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou
 2. informovat účastníky o skutečnosti, že za výslednou mediační dohodu jsou zodpovědné pouze strany konfliktu
 3. upozornit strany, že nebude navrhovat vlastní řešení
 4. poučit strany o výjimkách z mlčenlivosti
 5. informovat strany o průběhu mediace, jeho roli a formě mediační dohody

424/Vyjednávací strategie typu „ber nebo běž“, „dobrý a zlý“, „změny na poslední chvíli“ atd. jsou více typické pro:

 1. distributivní vyjednávací styl
 2. kooperativní vyjednávací styl
 3. integrativní vyjednávací styl
 4. spolupracující vyjednávací styl
 5. měkké vyjednávání

425/Jedním ze zásadních předpokladů úspěšného integrativního vyjednávání je:

 1. formulace vysokých vstupních požadavků
 2. nastolení alespoň minimální míry vzájemné důvěry mezi účastníky
 3. znát dynamiku ústupků
 4. identifikovat klíčové pozice protistrany
 5. identifikovat BATNA druhé strany

426/Pozice stran se v teorii mediace definují jako:

 1. všechny schůdné varianty řešení
 2. informace podpořené emotivním vyjádřením
 3. důvody stran pro vznik konfliktu
 4. negativní vnímání stran sebe navzájem

427/Zájmy stran se v teorii mediace definují jako:

 1. motivy, které vedou strany k zaujetí určité pozice a určitému požadavku či kritice
 2. hodnoty, na které se strany odvolávají (např. spravedlnost, solidarita)
 3. synonym pro oficiálně deklarované postoje a požadavky a kritiky
 4. specifické vyjádření komunikačního stylu strany
 5. neutrální vyjádření požadavku stran

428/Co se rozumí zkratkou „arb-med“?

 1. strany odmítnou mediaci a rozhodnou se pro pomoc arbitra
 2. po vyslechnutí stran arbitr rozhodne a pak pošle strany k mediátorovi
 3. po vyslechnutí stran arbitr rozhodne, své sdělení však nesdělí a poskytne stranám prostor se dohodnout, pokud k dohodě nedojde, své rozhodnutí jim sdělí
 4. mediační dohoda stran je posuzována podle platných norem a rozhodnutí arbitra či experta
 5. strany využijí arbitráž i mediaci a vyberou řešení, které jim lépe vyhovuje

429/Poslední krok při porušování pravidel procesu mediace je:

 1. ignorování porušení pravidel
 2. napomenutí stran a odvolání na pravidla
 3. ukončení mediace
 4. reagování na porušení stran negativním zhodnocením strany

430/Peer mediace ve svém původním významu znamená:

 1. podskupina mediace v pracovněprávních vztazích, kdy mediátor pochází z řad interních zaměstnanců
 2. podskupina mediace prováděná ve školách, kdy mediátor pochází z řad žáků nebo studentů
 3. podskupina rodinné mediace
 4. výcvik mladých mediátorů

431/Úkolem mediátora při facilitativní mediaci je:

 1. porozumět stranám, jejich motivům a důvodům a zajištění pochopení stran navzájem
 2. právní poradenství
 3. nestrannost, spravedlnost a objektivita
 4. navrhování obvyklých řešení v rámci předmětů jednání
 5. sepisování dohody slovníkem mediátora a podle požadavku soudu

432/Pro který způsob řešení konfliktu je typická strategie „win-win“, výhra-výhra?

 1. únik z řešení
 2. přizpůsobení se  navrhovaným řešením
 3. kompromis, kdy každá ze stran něco získá, ale také ztratí
 4. konsensuální dohoda
 5. mocenské prosazování řešení

433/Co je hlavním úkolem mediátora při prvním kontaktu s klientem (před započetím mediace)?

 1. emotivně stranu uklidnit a shrnout stručně informace strany
 2. stručně shrnout všechny informace, které strana mediátorovi svěřila a ocenit zájem o mediaci
 3. vytvořit důvěru v proces mediace, mediátora, předat informace o procesu a podmínkách mediace
 4. informovat o formě dohody a jak se bude naplňovat a shrnout informace o konfliktu stran
 5. vyslechnout stranu a informovat o pravidlech, která v mediaci platí

434/Co je hlavním úkolem mediátora v úvodu mediace?

 1. umožnit stranám, aby se pochopily
 2. informovat o procesu a roli mediátora
 3. informovat o procesu, roli mediátora a dohodnout pravidla, která budou platit
 4. vyjednat pravidla a informovat jak bude mediace probíhat
 5. vyjednat pravidla, informovat o procesu a roli mediátora a vyslechnout jednu ze stran „emotivně bouřlivější“

 

435/Co je úkolem mediátora při naslouchání prezentacím sporných stran?

 1. vyjednat jak bude vypadat mediační dohoda v tématech, které si strany přinášejí
 2. umožnit stranám, aby sdělily, s čím přicházejí a jaká témata potřebují vyřešit
 3. soustředit se na stížnosti stran a návrhy, které si do mediace přinášejí
 4. soustředit se na informace, s kterými strany přicházejí a vypisovat návrhy, které přinášejí jako své řešení

436/Co je úkolem mediátora při facilitativní mediaci ve fázi, kdy si mají strany navzájem naslouchat?

 1. dovolit, aby se strany kritizovaly a stále vyprávěly svůj složitý příběh
 2. umožnit stranám, aby přinášely návrhy, které mohou přinést užitek i druhé straně
 3. zajistit, aby si strany sdělily, co nového se dozvěděly a co dříve neslyšely a v čem se nyní chápou
 4. dále podporovat strany ve vyprávění a pracovat s jejich negativními  emocemi
 5. ujistit se, že strany se chtějí dohodnout

 

437/Co je úkolem mediátora ve fázi, kdy strany hledají řešení?

 1. navrhovat po výzvě stran řešení, která lidé obvykle v podobných situacích volí
 2. po sepsání všech nápadů vyhodnotit sám řešení, které je pro strany užitečné podle srozumitelných kritériích
 3. po sepsání všech nápadů vyhodnotit řešení stran podle srozumitelných kritériích a nechat strany zvolit finální řešení
 4. nechat strany, aby vybraly podle srozumitelných kritériích řešení, které prospívá alespoň jedné ze stran
 5. každý návrh vyhodnotit vzhledem k zákonné normě a upozornit strany, že zvolené řešení ne/odpovídá zákonu

            

438/Podle Evropského etického kodexu mediátor považuje za důvěrné:

 1. veškeré informace, které souvisí s výkonem mediace
 2. veškeré informace získané při mediaci, třeba jen od jedné ze stran
 3. informace o finanční odměně
 4. veškeré informace, které souvisí s mediací a to včetně informace, zda se mediace již konala (výjimku tvoří informace, které jsou v rozporu se zákonem a veřejným pořádkem)
 5. informace o směru mediace, který s klienty realizuje

439/Podle Evropského etického kodexu mediátor zajistí spravedlnost procesu:

 1. když informuje o procesu, roli mediátora, jeho nestrannosti
 2. když ukončí proces podle svých osobních důvodů, kdy jde o střet zájmů, ale nesdělí je
 3. tím, že všechny strany v mediaci mají přiměřenou možnost se do procesu zapojit
 4. když neinformuje strany, jak mohou svoji mediační dohodu formalizovat a pošle je za advokátem
 5. když propaguje svou činnost jako profesionální a odbornou, protože je o tom přesvědčen

 

440/Důvěrnost v mediačním procesu ukotvuje:

 1. Zákon o mediaci ČR, Smlouva o provedení mediace, etické mediační kodexy a jiné
 2. Pouze Zákon o mediaci ČR
 3. Pouze Zákon o mediaci ČR a Smlouva o provedení mediace
 4. Pouze Etický mediační kodex
 5. Zákon o mediaci ČR, Smlouva o provedení mediace a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/ES

441/Co je předpokladem etického jednání mediátora:

 1. přijatelnost vyjednávacích taktik
 2. respekt k názorům, postojům a očekávání stran
 3. etická bezkonfliktnost mediátora
 4. rozhodování mezi alternativami
 5. znalosti a zkušenosti z oblasti mediace

442/Mezi charakteristické znaky eskalace konfliktu nepatří:

 1. stoupající sklon zjednodušovat realitu
 2. přizpůsobení se požadavkům druhé strany
 3. zosobňování problému
 4. vytváření koalice proti druhé straně
 5. využívání hrozeb a protiútoků

443/Mezi mimosoudní procesy řešení sporů nepatří:

 1. rozhodčí řízení
 2. mini-trial
 3. přímé vyjednávání
 4. soudní řízení
 5. kolektivní vyjednávání

444/Zásadní rozdíl mezi facilitací a mediací sporu je spatřován:

 1. v počtu účastníků
 2. v zapojení právních zástupců do řešení sporu
 3. v zákazu využití separátních jednání
 4. v rozsahu sporné agendy
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

445/Mezi signály zvyšující se intenzity přítomného konfliktu nepatří:

 1. Zosobňování problému, osobní útoky
 2. Vytváření koalic a „podpůrných“ táborů
 3. Tendence ke zjednodušení a zkreslování reality
 4. Verbální útoky
 5. Snaha o jednání s druhou stranou

446/Evaluativní mediátor připouští možnost vyjádření vlastního názoru k obsahu sporu za předpokladu, že

 1. Je vyzván alespoň jednou z přítomných stran a jeho názor bude nezávazný
 2. Je vyzván všemi zúčastněnými stranami na počátku mediace a jeho názor bude nezávazný
 3. Je vyzván všemi zúčastněnými stranami, jeho názor bude nezávazný a byly vyčerpány již jiné možnosti nalézt dohodu (tj. jednání se zastavila na mrtvém bodě)
 4. Je vyzván všemi zúčastněnými stranami a jeho názor bude konečný a závazný
 5. Nabyde dojmu, že jeho názor potřebují strany konfliktu znát

447/Která z následujících mediačních strategií je nejméně vhodná pro posun zablokovaného jednání?

 1. Zdůraznění dosavadních úspěchů mediačního procesu
 2. Shrnutí
 3. Caucus
 4. Rezignace mediátora
 5. Vyzdvihnutí společných zájmů


SOCIOLOGIE

448/Přínosem Darwinovy evoluční teorie pro teorii řešení konfliktů je, že:

 1. Rozdělil konflikty na konstruktivní a destruktivní
 2. Konflikt jako první v moderních dějinách popisuje pozitivně či alespoň neutrálně
 3. Konflikt je tím vášnivější a radikálnější, z čím bližších vztahů vyvěrá
 4. Hra vždy zahrnuje minimálně dva nebo více hráčů, kteří mají každý šanci volit mezi alternativami
 5. Umožňuje porozumět destruktivnímu charakteru podstaty vzájemných interakcí

 

449/Průkopníkem v práci s facilitací interpersonálních konfliktních diskusí mezi dvojicemi i v rámci větších skupin byl v 50. letech 20. století:

 1. Carl Rogers
 2. Georg Simmel
 3. Zygmund Bauman
 4. Malcolm X
 5. Emma Watson

450/Jak ovlivní společenský uzus (etika, pravidlo) komunikační styl klienta/strany?

 1. Nemá žádný vliv
 2. Velmi, protože je jedním z důležitých zdrojů konfliktu
 3. Má zanedbatelný vliv, protože „uzus“ majority má každý respektovat
 4. Velmi málo, protože každý člověk se umí přizpůsobit, když potřebuje něco získat

a na své „normy,uzus“, zapomíná

 1. Neplatí žádná odpověď

 

451/Podstatnou charakteristikou destruktivního konfliktu je:

 1. Pocit prohry a porážky v souvislosti s výsledkem konfliktu
 2. Nedostatek finančních prostředků na zajištění základních potřeb
 3. Pocit zadostiučinění a zisku všech zúčastněných v souvislosti s výsledkem konfliktu
 4. Fakt, že strany konfliktu mají vždy možnost zvolit si jiný postoj ke konfliktu nebo přistoupit na „dostatečně dobré“ řešení
 5. Touha po „lepší než očekávané“ dohodě

452/Podstatnou charakteristikou konstruktivního konfliktu je:

 1. Pocit prohry a porážky v souvislosti s výsledkem konfliktu
 2. Dostatek finančních prostředků na zajištění základních potřeb
 3. Uspokojení základních potřeb a zisk všech zúčastněných v souvislosti s výsledkem konfliktu
 4. Fakt, že strany konfliktu mají vždy možnost zvolit si jiný postoj ke konfliktu nebo přistoupit na „dostatečně dobré“ řešení
 5. Touha po „jiné než očekávané“ dohodě

453/Z jakého důvodu je důležité pracovat s kontextem situace klientů/stran?

 1. aby mediátor pochopil, jaká byla minulost, a s ní dále pracoval
 2. aby mediátor i strany pochopily, co vše mělo a má vliv na současnou situaci
 3. aby mediátor zjistil, která strana udělala chybu a vyvolala konflikt
 4. aby pouze strany zjistily, že mediátor chápe jejich situaci
 5. s kontextem situace není nutné v mediaci pracovat

454/Mezi klíčovými faktory nutné k tomu, aby byl konflikt definován jako konstruktivní, nepatří:

 1. Tvořivé přemýšlení stran o jejich problému
 2. Hledání možností ke vzájemnému vyřešení konfliktu
 3. Otevřenost ve vztahu k interpretacím motivů druhého
 4. Snaha dojednat vzájemný závazek ke spolupráci
 5. Tlak ke kognitivní a společenské soudržnosti

455/Jaké postupy používá mediátor, aby pochopil kontext situace?

 1. zeptá se jedné ze stran, z čeho druhou stranu obviňuje
 2. soustředí se pouze na účastníky mediace a nepracuje s dalšími okolnostmi

(např. členy rodiny, týmu, zdroje, limity), protože by se vše zkomplikovalo, a strany spěchají na řešení alespoň jednoho tématu

 1. zjistí, jaké mělo či může mít chování, vnímání a očekávání stran důsledky na lidi a

činnosti a další okolnosti v jejich okolí

 1. stranám vysvětlí, jaké důsledky bude jejich chování a očekávání mít na danou situaci
 2. poučí strany jak a proč by měly špatnou situaci řešit určitým způsobem

456/Jaká řešení mohou nastat v mediaci, kdy konflikt je ovlivněn životními hodnotami a obvyklými vzorci chování lidí?

 1. resignace jedné ze stran, případně přizpůsobení se druhé
 2. pouze rozchodem stran pro neslučitelnost důsledků, které hodnoty přinášejí a požadují
 3. akceptací daných hodnot a vzdání se svých pro klid kolem
 4. akceptací hodnot, jejich tolerancí či rozchodem
 5. pouze tolerancí

457/Nejčastější příčinou eskalace konfliktu je volba soupeřící strategie, což znamená, že:

 1. Každý se snaží změnit své chovní, jestliže užitek z takového chování je nízký a současně si každý zachová takové chování, z něhož je zisk vysoký
 2. Snahu každého změnit své chovní, jestliže užitek z takového chování je vysoký
 3. Výše celkových nákladů spojených s konfliktem je srovnatelná s jejich náklady
 4. Lidé se dostávají do konfliktu pouze z příčin, které mají ekonomický charakter
 5. Každá ze stran konfliktu vnímá sama sebe jako dostatečně mocnou (silnou), má silnou touhu a aspirace ve vztahu k budoucnosti a současně vidí jen minimální nebo žádný společný zájem

458/Který z následujících výroků není pravdivý:

 1. Konflikt je nutným důsledkem vyjádření názoru
 2. Konflikt není ze své podstaty pozitivní ani negativní
 3. Konflikt je příčinou sociální změny
 4. Konflikt vyvolává emocionální reakce
 5. Konflikt podporuje vznik nových myšlenek

 

459/Teorie sociálních procesů se snaží popisovat a chápat konflikt jako:

 1. Důsledek působení přirozenosti jednotlivců zapojených v konfliktu
 2. Důsledek způsobů, jakými je vytvářena a organizována společnost
 3. Proces sociální interakce mezi jednotlivci nebo skupinami
 4. Předmět logických a matematických operací
 5. Proces vytváření a dosahování hodnot

460/Sociálně strukturální teorie se snaží popisovat a chápat konflikt jako:

 1. Důsledek působení přirozenosti jednotlivců zapojených v konfliktu
 2. Proces sociální interakce mezi jednotlivci nebo skupinami
 3. Předmět logických a matematických operací
 4. Důsledek způsobů, jakými je vytvářena a organizována společnost
 5. Proces vytváření a dosahování hodnot

461/Mezi takzvané ADR procesy (alternative dispute resolution) nepatří:

 1. soudní řízení
 2. mediace
 3. vyjednávání
 4. arbitráž
 5. facilitace

462/Sigmund Freud je autorem myšlenky, že sociální konflikt je projevem:

 1. Změn ve struktuře společnosti
 2. Hluboce zakořeněných pudů k životu a k smrti
 3. Střetávání ekonomických zájmů
 4. Genetických mutací DNA
 5. Náboženského přesvědčení

463/Diskurzem se v sociologických a společenskovědních teoriích míní:

 1. Schopnost prosadit svou vůli i proti vůli ostatních
 2. Vědomí přináležitosti k sociální skupině, umístění sebe v rámci sociálních vztahů a interakcí
 3. Způsob, jakým jazyk ovlivňuje naše uvažování
 4. Střetávání ekonomických zájmů
 5. Stav společnosti, kdy přestávají platit pravidla a normy

 

464/Moc je definována jako:

 1. Schopnost prosadit svou vůli i proti vůli ostatních
 2. Proces vytváření a dosahování hodnot
 3. Proces sociální interakce mezi jednotlivci nebo skupinami
 4. Individuální interpretace zkušeností sestávající z emocionálního, intelektuálního a duchovního vnímání a nepochopení
 5. Odchylka od sociální, kulturní nebo morální normy

465/Hegemonie je definována jako:

 1. Způsob, jakým vyšší třídy dosahují a udržují svou moc nad nižšími třídami skrze nenásilné využití idejí a myšlenek
 2. Individuální interpretace zkušeností sestávající z emocionálního, intelektuálního a duchovního vnímání a nepochopení
 3. Důsledek působení přirozenosti jednotlivců zapojených v konfliktu
 4. Vědomí přináležitosti k sociální skupině, umístění sebe v rámci sociálních vztahů a interakcí
 5. Připisování vlastností jedincům, které slouží ke kontrole nebo identifikaci deviantního chování

466/Subjektivita je v sociologii definována jako:

 1. Proces vytváření a dosahování hodnot
 2. Důsledek působení přirozenosti jednotlivců zapojených v konfliktu
 3. Individuální interpretace zkušeností sestávající z emocionálního, intelektuálního a duchovního vnímání a nepochopení
 4. Proces sociální interakce mezi jednotlivci nebo skupinami
 5. Důsledek sociálního učení

467/Symbolický interakcionismus vysvětluje:

 1. Důsledek působení přirozenosti jednotlivců zapojených v konfliktu
 2. Proces sociální interakce mezi jednotlivci nebo skupinami
 3. Důsledek způsobů, jakými je vytvářena a organizována společnost
 4. Proces vytváření a dosahování hodnot
 5. Lidské jednání skrze porozumění významům, které jsou za jednotlivými akcemi v interakcích jedinců

468/Sociální identita je:

 1. Důsledek působení přirozenosti jednotlivců zapojených v konfliktu
 2. Proces sociální interakce mezi jednotlivci nebo skupinami
 3. Individuální interpretace zkušeností sestávající z emocionálního, intelektuálního a duchovního vnímání a nepochopení
 4. Proces vytváření a dosahování hodnot
 5. Vědomí přináležitosti k sociální skupině, umístění sebe v rámci sociálních vztahů a interakcí

469/Labeling neboli nálepkování, v sociologii znamená:

 1. Připisování vlastností jedincům, které slouží ke kontrole nebo identifikaci deviantního chování
 2. Střetávání ekonomických zájmů
 3. Proces vytváření a dosahování hodnot
 4. Stav společnosti, kdy přestávají platit pravidla a normy
 5. Individuální interpretace zkušeností sestávající z emocionálního, intelektuálního a duchovního vnímání a nepochopení

470/Deviace znamená:

 1. Odchylku od sociální, kulturní nebo morální normy
 2. Stav společnosti, kdy přestávají platit pravidla a normy
 3. Střetávání ekonomických zájmů
 4. Vědomí přináležitosti k sociální skupině, umístění sebe v rámci sociálních vztahů a interakcí
 5. Proces vytváření a dosahování hodnot

471/Anomie v sociologii znamená:

 1. Změnu ve struktuře společnosti
 2. Označení pro stav společnosti, kdy přestávají platit pravidla a normy
 3. Střetávání ekonomických zájmů
 4. Souhlas všech jedinců dané skupiny
 5. Náboženské přesvědčení

472/Ideologie v sociologii znamená:

 1. Výklad světa, jemuž nejde o to vyložit svět, nýbrž podpořit zájmy té sociální skupiny, která svět vykládá
 2. Stav společnosti, kdy přestávají platit pravidla a normy
 3. Střetávání ekonomických zájmů
 4. Vědomí přináležitosti k sociální skupině, umístění sebe v rámci sociálních vztahů a interakcí
 5. Proces vytváření a dosahování hodnot

473/Termín „sociální jednání“ v sociologii znamená, že:

 1. Lidé v konfliktu vytvářejí a dosahují hodnot
 2. Na lidi v konfliktu aktivně působí jejich přirozenost
 3. Společnost, ve které jsou lidé ve vzájemném kontaktu, a tím ji mohou měnit
 4. Proces sociální interakce mezi jednotlivci nebo skupinami
 5. V důsledku konfliktu dochází k sociálnímu učení

474/Sociální kontrola v sociologii znamená:

 1. Všechny mechanismy, jež mají zajišťovat řád a stabilitu společnosti
 2. Individuální interpretace zkušeností sestávající z emocionálního, intelektuálního a duchovního vnímání a nepochopení
 3. Důsledek působení přirozenosti jednotlivců zapojených v konfliktu
 4. Vědomí přináležitosti k sociální skupině, umístění sebe v rámci sociálních vztahů a interakcí
 5. Připisování vlastností jedincům, které slouží ke kontrole nebo identifikaci deviantního chování

475/Status je v sociologii:

 1. Důsledek působení přirozenosti jednotlivců zapojených v konfliktu
 2. Proces sociální interakce mezi jednotlivci nebo skupinami
 3. Individuální interpretace zkušeností sestávající z emocionálního, intelektuálního a duchovního vnímání a nepochopení
 4. Proces vytváření a dosahování hodnot
 5. Pozice, kterou určitý člověk zaujímá vzhledem k druhým lidem v rámci daného sociálního systému

476/Termín byrokracie v sociologii znamená:

 1. Proces vytváření a dosahování hodnot
 2. Důsledek působení přirozenosti jednotlivců zapojených v konfliktu
 3. Snahu o realizaci kolektivních aktivit pomocí systému neosobních pravidel
 4. Proces sociální interakce mezi jednotlivci nebo skupinami
 5. Pozice, kterou určitý člověk zaujímá vzhledem k druhým lidem v rámci daného sociálního systému

477/Mezi styly řešení konfliktu patří (podle spokojenosti s výsledkem a ošetřením vztahu):

 1. vítězství jedné strany, poražení druhé strany, únik, smíření se
 2. soupeření, únik, přizpůsobení se, kompromis, dohoda
 3. vyhnutí se, smír, soupeření, delegace, kompromis
 4. přímé vyjednávání, usmíření, mediační dohoda, soudní jednání
 5. mír, válka, vyjednávání, přechodové dohody, smíření se

478/Modely řešení konfliktu jsou:

 1. soudní, mimosoudní, alternativní
 2. soukromé, mocenské, státní, nestátní
 3. vyjednávání, usmíření, rozhodnutí autority, odložení řešení
 4. přímé vyjednávání, usmíření/konciliace, mediace, arbitráž, soud
 5. vlastní řešení, delegace, vyhnutí se, odložení, soud

479/Teorie „konfliktní spirály“ nebo „spirály konfliktu“ popisují:

 1. vzorce vyvažování a eskalace konfliktu
 2. snahu každého změnit své chovní, jestliže užitek z takového chování je vysoký
 3. srovnání výše celkových nákladů spojených s konfliktem je s jejich náklady
 4. systém interakcí tvořených vzájemnými očekáváními ohledně chování druhých, která jsou založena na minulé zkušenosti
 5. snahu lidí volit konfliktní interakce pouze z příčin, které mají ekonomický charakter

480/Podle R. Dahrendorfa je příčinou konfliktů vždy:

 1. snaha o dosažení maximálních objektivních hodnot společenskými třídami na úkor ostatních tříd
 2. zásadní rozdílnost ekonomických zájmů osob v jednotlivých společenských třídách
 3. vzájemná provázanost společenských institucí, včetně ekonomických
 4. nerovnováha moci
 5. snaha o dosažení funkční rovnováhy moci  

481/Vytváření sociálních konstruktů v sociologii znamená, že:

 1. sociální realita není jedinci objektivně dána jako fakt, ale je neustále znovu konstruována v procesu sociální interakce a komunikace
 2. lidé mají schopnost prosadit svou vůli i proti vůli ostatních
 3. jedinci jsou si vědomí přináležitosti k sociální skupině, umístění sebe v rámci sociálních vztahů a interakcí
 4. proces vytváření a dosahování hodnot je klíčovou úlohou konfliktu


SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

 

482/Sociální schémata se mohou definovat jako:

 1. úlohy, které nám ostatní předepisují
 2. interakce mezi lidmi
 3. rámce, které řídí chování
 4. vyhledávání konfliktů v sociálních kontextech
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

483/Sebeúcta znamená:

 1. jiný název pro sebeobraz
 2. nároky na sebe
 3. hodnotící složkou sebepojetí
 4. žádná z uvedených odpovědí není správná

484/Sociální identita člověka se utváří: 

 1. rozhodnutím státních úřadů
 2. traumaty
 3. vlivem skupin, které nás obklopují a kterých jsme členy
 4. krizemi
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

485/Scénář /script/ sociálního chování:

 1. je způsob, jakým se mají lidé k sobě chovat
 2. je sociální interakcí obecně
 3. je osobní reflexí sociálního chování
 4. je součástí reciproční role
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

486/Jedním z nejdůležitějších způsobů sociálního učení je:

 1. sociální schéma
 2. nápodoba
 3. konformita
 4. řešení konfliktu
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

487/Sebeschéma je označení pro:

 1. fyzickou strukturu v mozku
 2. chápání člověka
 3. představu o sobě
 4. nároky na sebe
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

488/Termínem obranné mechanismy označujeme:

 1. nepřátelské chování vůči druhým lidem
 2. přerušení kontaktu s druhými lidmi
 3. mechanismy, které slouží k uchování integrace osobnosti či psychické rovnováhy
 4. všechny nepřijatelné emoce
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

489/Sociální psychologie je věda studující:

 1. vztah člověka a morálky
 2. utváření společnosti
 3. vztah a chování člověka k jiným lidem
 4. schopnost absorbovat obsah sděleného
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

490/Tématem, ve kterém se vývojová psychologie a sociální psychologie prolínají, je:

 1. téma socializace a sociálního učení
 2. téma vývojových krizí
 3. téma motivace
 4. téma zákonů společenského vývoje v určité kultuře a v určitém čase
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

491/Jako skupinové myšlení (group think) označujeme:

 1. souhrn názorů všech členů skupiny
 2. názory sociometrických hvězd skupiny
 3. snahu skupiny o konsensus
 4. přání, které formuloval neformální vůdce skupiny
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

492/Teorie atribuce se zabývá:

 1. vysvětlením skupinové hierarchie
 2. nálepkováním nežádoucích jevů
 3. vysvětlením pocitu příslušnosti k etnické skupině
 4. vysvětlením nebo označením příčin vlastního chování a chování ostatních
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

493/Sociální učení, ve kterém se jedinec učí chovat tak, jak to od něho v jeho roli očekávají ostatní, se nazývá:

 1. učení identifikací
 2. učení napodobováním
 3. anticipační učení
 4. učení projekcí
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

494/Výraz selektivní percepce znamená:

 1. tendenci vnímat výběrově jen to, co nás zajímá
 2. tendenci vnímat to, o čem se hovoří v hromadných sdělovacích prostředcích
 3. tendenci vnímat kvalitu mezilidských vztahů
 4. tendenci přehlížet nepříjemné a nepřijatelné skutečnosti
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

495/Jako skupinovou dynamikou označujeme v sociální psychologii:

 1. konflikty ve skupině
 2. vytváření malých podskupinek ve velké skupině
 3. faktory ovlivňující chování lidi ve skupině a jejich projevy
 4. boj o moc ve skupině
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

496/Interpretaci agrese nepodmiňuje:

 1. kontext sociálních norem
 2. popis vztahu mezi útočníkem a obětí
 3. motivace jednání
 4. pohlaví a věk agresora
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

497/Moderní koncepce psychologie davu staví na pojmu:

 1. deindividuace 
 2. reaktance
 3. balance
 4. kognitivní disonance
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

498/Výraz socializace znamená:

 1. prosociální orientaci individua
 2. zvyšování koheze skupiny
 3. vědomí sociálního světa
 4. žádná z uvedených odpovědí není správná

499/Označte pravdivý výrok:

 1. domácí násilí se vyskytuje pouze v nemajetných vrstvách společnosti
 2. domácí násilí páchají pouze muži
 3. domácí násilí není pácháno na seniorech
 4. domácí násilí v partnerských vztazích přináší větší újmy ženám
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

500/Výraz viktimizace v kontextu sociální psychologie znamená:

 1. šikanování
 2. tendenci vůdce skupiny obviňovat členy skupiny
 3. tendenci členů skupiny přijímat vinu
 4. žádná z uvedených odpovědí není správná

501/Postoj je:

 1. vztah k jinému člověku
 2. ustálený sklon reagovat na osoby, situace a na sebe sama
 3. soubor potřeb
 4. jasně definovaná role
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

502/Pod pojmem mentální reprezentace se v psychologii rozumí:

 1. vnitřní subjektivní ,,obrazy“ vnější skutečnosti v mysli člověka
 2. forma altruismu
 3. synonym pro koncept ideálního sebepojetí
 4. míra potřeby jedince se před skupinou pozitivně prezentovat
 5. silné vnitřní nutkání dominovat v komunikaci

503/Cirkulární kauzalita je pojem:

 1. pro strukturované kladení otázek
 2. behaviorální teorie vztahující se k poskytování zpětné vazbě 
 3. humanistické školy pro projevení empatie
 4. systemické teorie vyjadřující předpoklad, že při studiu chování nelze jednoznačně určit příčinu a následek
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

504/Mezi typické ego-defenzivní mechanismy nepatří:

 1. racionalizace
 2. bagatelizace
 3. boboismus
 4. sebeklam
 5. regrese

505/Kognitivní disonance je psychologický stav, v němž je pociťován:

 1. rozpor mezi novými a předchozími zkušenostmi
 2. soulad mezi novými a předchozími zkušenostmi
 3. tlak na urovnání nerovného postavení v komunikaci
 4. motivace k dalšímu vyjednávání
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

 

506/Intrapersonální konflikt se týká volby mezi pohnutkami/apetencemi, možnostmi:

 1. vědomými, nevědomými
 2. řešitelnými a neřešitelnými, vědomými a nevědomými přáními
 3. mezi dvěma pozitivními, dvěma negativními, mezi pozitivní a negativní volbou
 4. mezi dvěma pozitivními, dvěma negativními, mezi možnostmi založenými na dlouhodobých přáních 
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

507/Interpersonální konflikt existuje mezi:

 1. dvěma jedinci, jedincem a skupinou, mezi skupinami
 2. dvěma jedinci a na extrateritoriální úrovni
 3. jako důsledek rozhodování mezi vědomými a nevědomými pohnutkami
 4. když přijde nový člen/zájemce do neformální skupiny
 5. když ze skupiny odejdou pasivní členové

508/Z jakého důvodu by měl mediátor pracovat s různými rovinami intra-inter personálního konfliktu:

 1. aby pochopil postoje pouze slabší strany
 2. aby uměl dobře definovat předměty jednání a vyhodnotil chování stran
 3. aby pochopil motivy stran a empaticky se vžíval do jejich emocí a pak nalézal řešení
 4. aby pomohl pochopit motivy, postoje a očekávání každé ze stran a dobře definoval potřeby a zájmy stran a poté předměty jednání
 5. žádná z uvedených odpovědí není správná

509/Konflikt se vyvíjí a prochází následujícími stadii:

 1. napětí, polarita, destrukce, válka, izolace
 2. shoda, neshoda v postojích, neshoda v názorech, neshoda v řešeních, rozchod, destrukce
 3. napětí při signálech, odlišnosti v zájmech, polarita názorů, separace a izolace, destrukce, vyčerpání
 4. mír, sociální nejistota, klidný protest, demonstrace s násilím, boj, ústup, vítězství

510/Podle příčiny vzniku rozeznáváme konflikty:

 1. informační, vztahové, strukturální, rodinné, pracovní
 2. informační, pracovní, firemní, rodinné, volnočasové, finanční
 3. informační, vztahové, strukturální, hodnotové, zájmové
 4. zájmové, věcné, personální, procesní, hodnotové
 5. informační, zájmové, hodnotové, majetkové, finanční, náboženské

511/Mezi konflikty nejnáročnější z hlediska řešení obvykle patří:

 1. hodnotové
 2. informační
 3. vztahové
 4. strukturální
 5. zájmové

 

Literatura:

Komunikace

 • DeVito, J. Základy mezilidské komunikace. 1. české vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.
 • Holá, L. Mediace v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • Nakonečný, M. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1999.
 • Šišková, T. Facilitativní mediace. 1. vyd. Praha: Portál, 2012.
 • Vybíral, Z. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005.
 • Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.

 

Mediace, vyjednávání

 • Evropský etický kodex mediátora
 • Fisher, R., Ury, W., Patton, B. Dohoda jistá. Management Press, Praha, 1994.
 • Holá, L. Mediace v teorii a praxi. Grada Publishing, Praha, 2011.
 • Rosenberg, M.B. Nenásilná komunikace. Portál, Praha, 2008.
 • Šišková, T. Facilitativní mediace: řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Portál, Praha, 2012.
 • Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha, 2000.

 

Sociologie

 • Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999.
 • Harrington, A. Moderní sociální teorie: základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál, 2006.
 • Harrington, A., Marshall Barbara L., Miller, Hans-Peter. Encyclopedia of social theory. London: Routledge, 2006.
 • Schellenberg, James A. Conflict resolution: theory, research, and praktice. Albany, NY. State University of New York Press , 1996.
 • Strasser, F., Randolph, P., Mediation. A psychological insight into conflict resolution. London: Continuum, 2008.

 

Sociální psychologie

 • Hewstone, M., Stroebe, W. Sociální psychologie. Praha, Portál 2006
 • DeVito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, 2001.
 • Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998.
 • Hartl P., Hartlová H. Velký psychologický slovník. Praha. Portál, 2009
 • Nakonečný, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999.
 • Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.). Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997.

 

 

 

Zdroj: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5867&d=335429