RYCHLÉ ZPRÁVY:

  • 10. 2. 2018:

    Vypsány nové termíny kurzu KOMPLEXNÍ  PRAKTICKÁ  PŘÍPRAVA  MEDIÁTORA - nácvik mediačních technika a kauz - 8/2018, 10/2018

    10. 2. 2018:

    Vypsány nové termíny kurzu PRÁVNÍ  MINIMUM  PRO MEDIÁTORY - 9/2018

Zákon č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních

- vybrané paragrafy vztahující se k mediaci vykonávané prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

 

 

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Podle tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto zákoně.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád.

(3) Nevyplývá-li z povahy jednotlivých ustanovení něco jiného, použijí se ustanovení tohoto zákona vedle občanského soudního řádu.

§2

Řízení upravená tímto zákonem

Tento zákon upravuje řízení

a)         o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti,

b)         ve věcech nezvěstnosti a smrti,

c)         o přivolení k zásahu do integrity,

d)         ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech,

e)         o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu,

f)         o pozůstalosti,

g)         o úschovách,

h)         o umoření listin,

i)          ve věcech kapitálového trhu,

j)          o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské    

           soutěže,

k)         o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se      

             s obsahem listin,

l)          o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva

           práva,

m)       ve věcech voleb zaměstnanců,

n)         o soudním prodeji zástavy,

o)         o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry,

p)         ve věcech manželských a partnerských,

q)         ve věci ochrany proti domácímu násilí,

r)         o určení a popření rodičovství,

s)         ve věcech osvojení,

t)          ve věcech péče soudu o nezletilé,

u)         v některých věcech výkonu rozhodnutí.

 

§ 9

Smírné řešení

Soud vede účastníky k nalezení smírného řešení. Za tím účelem je informuje o možnostech mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání.

 

§ 474

Úkoly soudu při péči o nezletilé

(1) Za účelem ochrany zájmu dítěte soud vede rodiče k nalezení smírného řešení. Soud může rodičům uložit na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo jim nařídit setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie.

(2) Soud vede rodiče, popřípadě poručníky nezletilých k řádnému plnění povinností při péči o nezletilého a správě jeho majetkových záležitostí. Vyřizuje podněty a upozornění fyzických a právnických osob stran péče o nezletilého a činí vhodná opatření.

(3) O vhodnosti a účelnosti navržených nebo zamýšlených opatření soud zpravidla zjistí názor orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí, který je obeznámen s poměry.

§ 503

Další opatření

(1) Je-li to účelné, může soud

a)         tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě, popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nařídit první setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin,

b)         nejsou-li dány podmínky pro změnu rozhodnutí, stanovit plán navykacího režimu (dále jen „plán“), je-li to v zájmu dítěte; plán se stanoví tak, aby byl umožněn postupný kontakt dítěte s osobou oprávněnou ke styku s ním; soud zpravidla před stanovením plánu opatří odborné vyjádření o vhodnosti, obsahu, rozsahu a době trvání; výkonem kontroly plnění plánu soud pověří vhodnou osobu nebo zařízení, neprovádí-li soud výkon kontroly přímo,

c)         rozhodnout o uložení povinnosti osobám, mezi kterými má být styk realizován, styk vykonávat pod dohledem orgánu sociálně-právní ochrany dětí,

d)         nařídit povinnému setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie.

(2) Shledá-li soud porušování plánu některým z účastníků, které má vliv na účel navykacího režimu, nebo dospěje-li k závěru, že navykací režim neplní svůj účel, plán zruší a přistoupí k výkonu rozhodnutí podle § 504.

 

 

§ 506

Náhrada nákladů

Náklady výkonu rozhodnutí hradí povinný. Byly-li náklady účastníkům nahrazeny postupem podle § 507, hradí povinný náklady řízení státu. Stát má proti povinnému také právo na náhradu odměny mediátora za první setkání, kterou platil, pokud u povinného nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

§ 507

Čerpání pokut k náhradě nákladů dítěte

(1) Na návrh zákonného zástupce nebo opatrovníka nezletilého dítěte lze na základě rozhodnutí soudu čerpat peněžní prostředky k náhradě vynaložených a prokázaných nákladů, slouží-li k uspokojení nezbytných potřeb dítěte, a to do výše částky vymožených pokut, které jsou evidovány podle § 502.

(2) Soud čerpání peněžních prostředků zástupci nezletilého dítěte nepřizná v případech, pokud žadatel, kterému bylo uloženo plnit soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě a o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, toto rozhodnutí nebo dohodu sám dobrovolně neplní.