MED - ARB

Dále nabízíme k řešení obchodních sporů kombinaci mediace a rozhodčího řízení prostřednictvím institutu MED – ARB:
MED-ARB (mediace – arbitráž) jde o kombinaci mediace a rozhodčího řízení. Strany projednávají nejdříve spor s mediátorem, v případě, že není dosažena očekávaná mediační dohoda, je postoupen spor arbitrovi (rozhodci), který rozhodne o konečném řešení sporu. Tento výše popsaný proces jednak zaručuje stranám výsledek, současně se snaží o dohodu mezi nimi. Předpoklad pro úspěšnost této metody je však podmínka, že mediátor a rozhodce nejsou stejná osoba.